Unit 1.2

İndiki Qeyri-Müəyyən Zamanın Təsdiq Halı

Advertising

Introduction

İndiki qeyri-müəyyən zaman [Present Simple] qalıcı vəziyyətləri və ya mütəmadi olaraq təkrarlanan və ya həmişə baş verən hadisələri ifadə etmək üçün istifadə olunan zamandır.

Təsdiq [Affirmative] halında ifadə edildikdə fel mübtəda ilə bağlı bir şeyi təsdiqləyir.

Form

İndiki qeyri-müəyyən zaman təsdiq halında bu quruluşa sahibdir:

Mübtəda + xəbər + …

 • Üçüncü şəxsin təkində felin sonuna -s artırılır.
 • İstisnalar:
  •  -ch, -s, -sh, -x, -z ilə bitən fellərdə -es artırılır (watchwatches; kisskisses; crushcrushes; taxtaxes; buzzbuzzes);
  • Samitlə bitib sonunda -y olduqda:-y hərfi -i  olur və -es artırılır (cry ⇒ cries);
  • do, go, behave kimi qaydasız fellər hər hansı qaydanı izləmir: do ⇒ does, go ⇒ goes, be ⇒ is, have ⇒ has.
Present simple affirmative
Subject Verb
I work
You work
He works
She works
It works
We work
You work
They work

Example

 1. Danışarkən baş verən bitmiş hərəkətlər
  • The taxi driver disappears.
 2. Faktlar
  • Teachers perform an important role in society.
 3. Vərdişlər/rutinlər
  • I usually wake up at 8 o’clock.
  • My boss goes to the gym twice a week.
  • We go to the cinema too much.
 4. Qeyri-rəsmi nəql
  • The housewife transforms into a princess.
 5. Təlimatlar
  • Go straight and turn left.
  • Restart your mobile phone.
  • Dedicate yourself to your studies.
 6. Daimi vəziyyətlər
  • live in Russia.
  • She works in a police station
  • The trainee doctor studies medicine.
 7. Planlaşdırılmış gələcək
  • start my new job on 17th June.
  • The exam period ends on 24th December.
  • Emily’s plane lands in two hours.
 8. Vədlər…
  • promise to buy you a new mobile phone.
 9. Cədvəllər
  • The train leaves at 7 o’clock.

Use

İndiki qeyri-müəyyən zaman təsdiq halında təsdiq etmək üçün istifadə olunur:

 1. Danışarkən baş verən bitmiş hərəkətlər (şərhlər);
 2. Faktlar (ümumi olaraq doğru, qeyd edilmiş şeylər);
 3. Vərdişlər/rutinlər (indiki zamanda dəfələrlə baş verən bir şey);
 4. Qeyri-rəsmi nəql (hekayə danışarkən).
 5. Təlimatlar (əmrlər);
 6. Daimi vəziyyətlər (müəyyən müddətdir baş verən və gələcəkdə də olacaq şeylər);
 7. Planlaşdırılmış gələcək (dəqiq bir tarixlə planlaşdırılan tədbirlər);
 8. Vədlər;
 9. Cədvəllər (dəqiq bir tarixlə planlaşdırılan tədbirlər).

Summary

Müntəzəm, təkrarlanan və ya daima baş verən vəziyyətləri təsdiq etmək üçün indiki qeyri-müəyyən zamanın təsdiq [Present Simple Affirmative] halı istifadə olunur.

İndiki zamanın təsdiq halını istifadə etdikdə mübtəda, sonra da felin əsas forması gəlir. Üçüncü şəxsin təkində –s əlavə olunur.

Məsələn:
— “I work on important projects.” = Cümlə indiki zamanın təsdiq halındadır, buna görə də biz to work (work) felinin əsas formasını işlədirik.
— “She works on important projects.” = Mübtəda “she” olduğu üçün to work felindən sonra -s əlavə olunur (works).

Felin sonundan asılı olaraq üçüncü şəxsin təkində bəzi istisnalar mövcuddur.

Məsələn:
-ch, -s, -sh, -x, -z suffiksləri ilə -es əlavə olunur: “Catch” ⇒ “Catches“.
Samit + -y ilə, -y -i-ə çevrilir və -es artırılır: “Try” ⇒ “Tries“.
— Qaydasız fellrələ: do ⇒ does, go ⇒ goes, be ⇒ is, havehas

{Form} bölməsinə baxaraq mövzunun bu kontekstdə necə istifadə edildiyini görə bilərsiniz. {Example} bölməsində mövzu ilə bağlı nümunələr tapa bilərsiniz.

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License