Unit 1.2

İndiki Qeyri-Müəyyən Zamanın Təsdiq Halı

Introduction

İndiki qeyri-müəyyən zaman [Present Simple] qalıcı vəziyyətləri və ya mütəmadi olaraq təkrarlanan və ya həmişə baş verən hadisələri ifadə etmək üçün istifadə olunan zamandır.

Təsdiq [Affirmative] halında ifadə edildikdə fel mübtəda ilə bağlı bir şeyi təsdiqləyir.

Form

İndiki qeyri-müəyyən zaman təsdiq halında bu quruluşa sahibdir:

Mübtəda + xəbər + …

 • Üçüncü şəxsin təkində felin sonuna -s artırılır.
 • İstisnalar:
  •  -ch, -s, -sh, -x, -z ilə bitən fellərdə -es artırılır (watchwatches; kisskisses; crushcrushes; taxtaxes; buzzbuzzes);
  • Samitlə bitib sonunda -y olduqda:-y hərfi -i  olur və -es artırılır (cry ⇒ cries);
  • do, go, behave kimi qaydasız fellər hər hansı qaydanı izləmir: do ⇒ does, go ⇒ goes, be ⇒ is, have ⇒ has.
Present simple affirmative
Subject Verb
I work
You work
He works
She works
It works
We work
You work
They work

Example

 1. Danışarkən baş verən bitmiş hərəkətlər
  • The taxi driver disappears.
 2. Faktlar
  • Teachers perform an important role in society.
 3. Vərdişlər/rutinlər
  • I usually wake up at 8 o’clock.
  • My boss goes to the gym twice a week.
  • We go to the cinema too much.
 4. Qeyri-rəsmi nəql
  • The housewife transforms into a princess.
 5. Təlimatlar
  • Go straight and turn left.
  • Restart your mobile phone.
  • Dedicate yourself to your studies.
 6. Daimi vəziyyətlər
  • live in Russia.
  • She works in a police station
  • The trainee doctor studies medicine.
 7. Planlaşdırılmış gələcək
  • start my new job on 17th June.
  • The exam period ends on 24th December.
  • Emily’s plane lands in two hours.
 8. Vədlər…
  • promise to buy you a new mobile phone.
 9. Cədvəllər
  • The train leaves at 7 o’clock.

Use

İndiki qeyri-müəyyən zaman təsdiq halında təsdiq etmək üçün istifadə olunur:

 1. Danışarkən baş verən bitmiş hərəkətlər (şərhlər);
 2. Faktlar (ümumi olaraq doğru, qeyd edilmiş şeylər);
 3. Vərdişlər/rutinlər (indiki zamanda dəfələrlə baş verən bir şey);
 4. Qeyri-rəsmi nəql (hekayə danışarkən).
 5. Təlimatlar (əmrlər);
 6. Daimi vəziyyətlər (müəyyən müddətdir baş verən və gələcəkdə də olacaq şeylər);
 7. Planlaşdırılmış gələcək (dəqiq bir tarixlə planlaşdırılan tədbirlər);
 8. Vədlər;
 9. Cədvəllər (dəqiq bir tarixlə planlaşdırılan tədbirlər).

Summary

Müntəzəm, təkrarlanan və ya daima baş verən vəziyyətləri təsdiq etmək üçün indiki qeyri-müəyyən zamanın təsdiq [Present Simple Affirmative] halı istifadə olunur.

İndiki zamanın təsdiq halını istifadə etdikdə mübtəda, sonra da felin əsas forması gəlir. Üçüncü şəxsin təkində –s əlavə olunur.

Məsələn:
— “I work on important projects.” = Cümlə indiki zamanın təsdiq halındadır, buna görə də biz to work (work) felinin əsas formasını işlədirik.
— “She works on important projects.” = Mübtəda “she” olduğu üçün to work felindən sonra -s əlavə olunur (works).

Felin sonundan asılı olaraq üçüncü şəxsin təkində bəzi istisnalar mövcuddur.

Məsələn:
-ch, -s, -sh, -x, -z suffiksləri ilə -es əlavə olunur: “Catch” ⇒ “Catches“.
Samit + -y ilə, -y -i-ə çevrilir və -es artırılır: “Try” ⇒ “Tries“.
— Qaydasız fellrələ: do ⇒ does, go ⇒ goes, be ⇒ is, havehas

{Form} bölməsinə baxaraq mövzunun bu kontekstdə necə istifadə edildiyini görə bilərsiniz. {Example} bölməsində mövzu ilə bağlı nümunələr tapa bilərsiniz.

More exercises

License