Unit 4.1

Qeyri-müəyyən artikllər

Introduction

Artikllər [articles] isimləri təyin edən sözlərdir və onlar təyinedicilər adlanan sözlər qrupuna aiddir. İki növ artikl var: müəyyən [definite ]və qeyri-müəyyən [indefinite].

Qeyri-spesifik şeyləri və ya ümumi kateqoriyaları ifadə etmək üçün qeyri-müəyyən artikllərdən [indefinite articles] istifadə edirik.

Form

Qeyri-müəyyən artikllər adətən tək sayılan isimlərdən, isim ifadələrindən və sifətlərdən əvvəl yerləşdirilir.

A/an olaraq iki qeyri-müəyyən artikl var və uyğun sözün birinci hərfinə (samit və ya sait) uyğun olaraq hansını istifadə edəcəyimizi seçirik:

 • A: söz samitlə başlayırsa (b, c, d, f, g, j, k…).
 • An: söz saitlə başlayırsa (a, e, i, o, u) və ya tələffüz olunmayan h.

Example

 • I am a doctor.
  I am an engineer.
 • She has got a pear.
  She has got an apple.
 • We saw a huge elephant in the street.
  We saw an elephant in the street.

Use

Həm danışan, həm də həmsöhbət üçün məlum olmayan ümumi və ya qeyri-spesifik şeylərə (əvvəllər qeyd olunmayan) istinad edərkən qeyri-müəyyən artikllərdən istifadə edirik və yalnız tək sayılan isimlərlə istifadə olunur. Həm də işlərdən və peşələrdən danışarkən onlardan istifadə edirik.

Summary

Qeyri-müəyyən artikllər (a/an) [Indefinite articles (a/an)] təyinedicilərdir və qeyri-spesifik şeyləri və ya ümumi kateqoriyaları ifadə etmək üçün istifadə olunur. Bunlar tək sayılan isimlərdən, isim ifadələrindən və sifətlərdən əvvəl qoyulur.

İki cür qeyri-müəyyən artikl [Indefinite article] var:

 • A isim və ya sifət samitlə başlayırsa.
 • An: isim və ya sifət saitlə və ya tələffüz olunmayan h ilə başlayırsa.

Məsələn:
— “There’s a tourism office around the corner.” = t- ilə başlayan bir sözdən əvvəl a istifadə edirik (samit).
— “There’s an information office around the corner.” = i- ilə başlayan bir sözdən əvvəl an istifadə edirik (sait).

Daha əvvəl heç bəhs olunmayan ümumi bir şeyi ifadə etmək üçün qeyri-müəyyən artikllərdən [Indefinite articles] istifadə edirik.

♦ “The information office around the corner” = Nədən bəhs etdiyimizi bildiyimiz zaman müəyyən artikldən   [definite article] (the) istifadə edirik.

{Form} bölməsinə baxaraq mövzunun bu kontekstdə necə istifadə edildiyini görə bilərsiniz. {Example} bölməsində mövzu ilə bağlı nümunələr tapa bilərsiniz.

Exercises