Unit 2.1

İsmin cinsi

Advertising

Introduction

İsimlər [nouns] bir insana, yerə, şeyə, hadisəyə, maddəyə və ya keyfiyyətə aiddir.

İsimlərin üç cinsi var: kişi, qadınneytral [masculine, feminine, and neutral].

Form

Aşağıdakı cinslərə sahib ola bilən isimlər var:

 • Kişi, qadın və neytral;
 • Kişi və qadın;
 • Neytral.

Bəzi isimlərdə müxtəlif cinslər üçün fərqli sözlər ola bilər.

Masculine Feminine Neutral
boy girl child
father mother parent
husband wife spouse
man woman person
sir madame
son daughter
uncle aunt
dog
dolphin
table

İnsanlar üçün adətən he (kişi) və she (qadın) istifadə olunur. It (neytral) əşyalarheyvanlar üçün istifadə olunur (ağıllı olduqları və hiss edə bildikləri qəbul olunan ev heyvanları istisna olmaqla; bu halda he və ya she istifadə oluna bilər).

Birinin cinsini bilmədikdə və ya açıqlamaq istəmədikdə, they neytral üçüncü şəxsin təkində əvəzlik kimi istifadə oluna bilər.

QEYD: Bəzi neytral isimlərin cinsini male və ya female əlavə edərək ayırd edə bilərik.

Example

Kişi, qadın neytral formada olan bəzi sözlər:

 • Our boy likes football. He plays it every day.
 • Our girl likes football. She plays it every day.
 • Our child likes football. They* play it every day.

*Cinsi açıqlamaq istəmiriksə.

Həm kişi həm də qadın cinsində olan sözlər:

 • My uncle doesn’t have a telephone. He is lonely.
 • My aunt doesn’t have a telephone. She is lonely.

Yalnız neytral cinsdə olan sözlər:

 • The bill is 100 euros. It is expensive.
 • The email address is there. It is quite long.
 • His mobile phone has broken. We can fix it in the morning.

Use

Kişi və qadın üçün kişiqadın cinsindəki isimlər, şeylər, heyvanlar, hadisələr, maddə və ya keyfiyyətlər üçün isə neytral cinsdəki isimlər istifadə olunur.

Summary

İsimlərin [nouns] üç cinsi var: kişi, qadınneytral [masculine, feminine, and neutral].

Adətən heshe insanlar üçün, it isə şeylər və heyvanlar üçün istifadə olunur (ev heyvanları üçün heshe istifadə oluna bilər).

Məsələn:
— “My father doesn’t eat meat. He is a vegetarian.” =  father kişi cinsi olduğu üçün he istifade olunur.
— “My mother doesn’t eat meat. She is a vegetarian.” = mother qadın cinsi olduğu üçün she istifade olunur.
— “My parents don’t eat meat. They are vegetarian.” = parents hər ikisi üçün olduğu üçün they istifadə olunur (fathermother).
— “The cat sleeps during the day. It is so cute.” / “The female cat sleeps during the day. She is so cute.” = Ev heyvanı və dişi olduğu üçün it və ya she istifadə oluna bilər.

{Form} bölməsinə baxaraq mövzunun bu kontekstdə necə istifadə edildiyini görə bilərsiniz. {Example} bölməsində mövzu ilə bağlı nümunələr tapa bilərsiniz.

Exercises

External link to İsmin cinsi exercises (10).More exercises

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License