Unit 5.2

İndiki Davamedici Təsdiq Halı

Advertising

Introduction

İndiki davamici [present continuous] zaman indi baş verən vəziyyətləri ifadə etmək üçün istifadə olunan zamandır (danışma anından əvvəl, danışarkən və danışma anından sonra).

Təsdiq [affirmative] halında ifadə edildikdə fel indi bir şey baş verdiyini təsdiqləyir.

Form

İndiki davamedici zaman təsdiq halında bu quruluşa malikdir:
Mübtəda + to be + [fel + -ing] + …

Qaydalı

Felin sonuna –ing əlavə edirik:

 • Təsdiq halının qısa forması to be felinin qısa forması ilə eynidir (danışıq dili və ya qeyri-rəsmi yazı): I’m – you’re – he’s…
Subject to be Verb + -ing
I am working
You are working
He is working
She is working
It is working
We are working
You are working
They are working

İstisnalar

Təsdiq halında indiki davamedici zamanın istisnaları bunlardır:

 • -e sonluqlu fellərdə -e düşür və  -ing artırılır.
Infinitive Verb + -ing
write writing
smile smiling
take taking
 • Bir saitdən sonra gələn samitlə bitən fellər, son hecadakı vurğulu fellər və -l ilə bitən fellərdə ikinci samit artırılır:
Infinitive Verb + -ing
sit sitting
begin beginning
spill spilling
 • -ie ilə bitən fellərdə -ie düşür və -ying artırılır.
Infinitive Verb + -ing
die dying
lie lying
tie tying

Example

 1. Danışıq anında baş verən hərəkətlər
  • We’re doing our homework.
  • She is watching TV at the moment.
  • I‘m using the dictionary. 
 2. Gələcək üçün planlaşdırılan tədbirlər
  • am fixing the shelves tonight.
  • He is buying a computer at the weekend.
  • We are repeating the class next week. 
 3. Dəyişikliklər və meyillər
  • am getting happier and happier.
  • am becoming better at sitting exams. 
  • The teacher is improving her classes every day.
 4. Hadisələrin ardıcıllığı
  • I‘m always doing homework. 
  • The student is asking questions repeatedly. 
  • am always photocopying worksheets for you! 
 5. Müvəqqəti fəaliyyətlər
  • He’s looking for the map. 
  • I’m buying some pens.
  • The classmates are working in groups.

Use

İndiki davamedici zamanı təsdiq halında aşağıdakıları təsdiq etmək üçün istifadə edirik:

 1. Danışıq anında baş verən hərəkətlər;
 2. Gələcək üçün planlaşdırılan tədbirlər;
 3. Dəyişikliklər və meyllər;
 4. Hadisələrin ardıcıllığı;
 5. Müvəqqəti fəaliyyətlər (gələcəkdə bitəcək).

Summary

İndiki davamedici [present continuous] zaman təsdiq [affirmative] halında danışma anı ətrafında gedən vəziyyətləri təsdiqləmək üçün istifadə olunur.

İndiki davamedici [present continuous] zaman təsdiq [affirmative] halında istifadə etdiyimiz zaman mübtəda ilə başlayır və sonra to be artırılır və sonu –ing ilə bitən bir fel gəlir.

Məsələn:
— “He is working on an important project today.” =  Danışıq zamanı baş verən bir hərəkəti ifadə etmək üçün (o anda) indiki davamedici zamandan istifadə edirik.
♦ “He works on important projects.” = İndiki zamanı [present simple] vaxtda dəfələrlə və ya daima baş verən bir hərəkəti ifadə etmək üçün sadə istifadə edirik.

Felin sonluğuna görə bəzi istisnalar var.

Məsələn:
-e sonluqlu fellərdə -e düşür və  -ing artırılır. “Shake” ⇒ “Shaking“.

Bir saitdən sonra gələn samitlə bitən fellər, son hecadakı vurğulu fellər və -l ilə bitən fellərdə ikinci samit artırılır. Put ⇒ “Putting“.

-ie ilə bitən fellərdə -ie düşür və -ying artırılır: “Tie ⇒ “Tying“.

{Form} bölməsinə baxaraq mövzunun bu kontekstdə necə istifadə edildiyini görə bilərsiniz. {Example} bölməsində mövzu ilə bağlı nümunələr tapa bilərsiniz.

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License