Unit 5.2

İndiki Davamedici Təsdiq Halı

Contributors

Introduction

İndiki davamici [present continuous] zaman indi baş verən vəziyyətləri ifadə etmək üçün istifadə olunan zamandır (danışma anından əvvəl, danışarkən və danışma anından sonra).

Təsdiq [affirmative] halında ifadə edildikdə fel indi bir şey baş verdiyini təsdiqləyir.

Form

İndiki davamedici zaman təsdiq halında bu quruluşa malikdir:
Mübtəda + to be + [fel + -ing] + …

Qaydalı

Felin sonuna –ing əlavə edirik:

 • Təsdiq halının qısa forması to be felinin qısa forması ilə eynidir (danışıq dili və ya qeyri-rəsmi yazı): I’m – you’re – he’s…
Subject to be Verb + -ing
I am working
You are working
He is working
She is working
It is working
We are working
You are working
They are working

İstisnalar

Təsdiq halında indiki davamedici zamanın istisnaları bunlardır:

 • -e sonluqlu fellərdə -e düşür və  -ing artırılır.
Infinitive Verb + -ing
write writing
smile smiling
take taking
 • Bir saitdən sonra gələn samitlə bitən fellər, son hecadakı vurğulu fellər və -l ilə bitən fellərdə ikinci samit artırılır:
Infinitive Verb + -ing
sit sitting
begin beginning
spill spilling
 • -ie ilə bitən fellərdə -ie düşür və -ying artırılır.
Infinitive Verb + -ing
die dying
lie lying
tie tying

Example

 1. Danışıq anında baş verən hərəkətlər
  • We’re doing our homework.
  • She is watching TV at the moment.
  • I‘m using the dictionary. 
 2. Gələcək üçün planlaşdırılan tədbirlər
  • am fixing the shelves tonight.
  • He is buying a computer at the weekend.
  • We are repeating the class next week. 
 3. Dəyişikliklər və meyillər
  • am getting happier and happier.
  • am becoming better at sitting exams. 
  • The teacher is improving her classes every day.
 4. Hadisələrin ardıcıllığı
  • I‘m always doing homework. 
  • The student is asking questions repeatedly. 
  • am always photocopying worksheets for you! 
 5. Müvəqqəti fəaliyyətlər
  • He’s looking for the map. 
  • I’m buying some pens.
  • The classmates are working in groups.

Use

İndiki davamedici zamanı təsdiq halında aşağıdakıları təsdiq etmək üçün istifadə edirik:

 1. Danışıq anında baş verən hərəkətlər;
 2. Gələcək üçün planlaşdırılan tədbirlər;
 3. Dəyişikliklər və meyllər;
 4. Hadisələrin ardıcıllığı;
 5. Müvəqqəti fəaliyyətlər (gələcəkdə bitəcək).

Summary

İndiki davamedici [present continuous] zaman təsdiq [affirmative] halında danışma anı ətrafında gedən vəziyyətləri təsdiqləmək üçün istifadə olunur.

İndiki davamedici [present continuous] zaman təsdiq [affirmative] halında istifadə etdiyimiz zaman mübtəda ilə başlayır və sonra to be artırılır və sonu –ing ilə bitən bir fel gəlir.

Məsələn:
— “He is working on an important project today.” =  Danışıq zamanı baş verən bir hərəkəti ifadə etmək üçün (o anda) indiki davamedici zamandan istifadə edirik.
♦ “He works on important projects.” = İndiki zamanı [present simple] vaxtda dəfələrlə və ya daima baş verən bir hərəkəti ifadə etmək üçün sadə istifadə edirik.

Felin sonluğuna görə bəzi istisnalar var.

Məsələn:
-e sonluqlu fellərdə -e düşür və  -ing artırılır. “Shake” ⇒ “Shaking“.

Bir saitdən sonra gələn samitlə bitən fellər, son hecadakı vurğulu fellər və -l ilə bitən fellərdə ikinci samit artırılır. Put ⇒ “Putting“.

-ie ilə bitən fellərdə -ie düşür və -ying artırılır: “Tie ⇒ “Tying“.

{Form} bölməsinə baxaraq mövzunun bu kontekstdə necə istifadə edildiyini görə bilərsiniz. {Example} bölməsində mövzu ilə bağlı nümunələr tapa bilərsiniz.

More exercises

License