Unit 6.1

To be Keçmiş Qeyri-Müəyyən Zamanı

Advertising

Introduction

To be feli qrammatikada vacibdir. Köməkçi bir feldir və qaydasız fellərdən biridir.

Keçmişdə baş vermiş və indi başa çatmış vəziyyətləri ifadə etmək üçün felin keçmiş qeyri-müəyyən zamanı [past simple] istifadə olunur.

Form

To be feli qaydasız keçmiş formalı fellərdən biridir.

Təsdiq

Təsdiq halında bu quruluşa malikdir:
Mübtəda + to be (Keçmiş zaman) + …

Subject To Be
I was
You were
He was
She was
It was
We were
You were
They were

İnkar

İnkar halında bu quruluşa malikdir:
Mübtəda + to be (Keçmiş) + not + …

 • İnkar halında “did” köməkçi felindən istifadə olunmur.
Subject To Be + not Short form
I was not wasn’t
You were not weren’t
He was not wasn’t
She was not wasn’t
It was not wasn’t
We were not weren’t
You were not weren’t
They were not weren’t

Sual

Sual halında bu quruluşa malikdir:
To be (Keçmiş zaman) + mübtəda + …?

 • Sual halında “did” köməkçi felindən istifadə olunmur:
To Be Subject Question Mark
Was I ?
Were you ?
Was he ?
Was she ?
Was it ?
Were we ?
Were you ?
Were they ?

Example

Təsdiq

 • was a good football player.
 • He was here 2 minutes ago.
 • We were at the beach earlier.

İnkar

 • wasn’t a good football player
 • He wasn’t here 2 minutes ago.
 • We weren’t at the beach earlier.

Sual

 • Was I a good football player?
 • Was he here 2 minutes ago?
 • Were you at the beach earlier?

Use

To be felinin keçmiş qeyri-müəyyən zaman halı mübtəda ilə tamamlayıcı və ya sifət arasında birləşdirici söz kimi istifadə olunur, keçmişdə mübtədanın özü haqqında əlavə məlumat verir.

Summary

Keçmişdə baş vermiş və indi sona yetmiş vəziyyətləri ifadə etmək üçün keçmiş qeyri-müəyyən zamandan [past simple] istifadə edirik. To be felinin qaydasız keçmiş forması var.

Fərqli formalarda istifadə olunur:

 • Təsdiq: Cümlə mübtəda ilə başlayır, to be felinin keçmiş forması ilə davam edir:
  I was, you were, he was, she was, it was, we were, you were and they were.
 • İnkar: Cümlə mübtəda ilə başlayır, to be felinin keçmiş forması və not sözü ilə davam edir:                               I was not, you were not, he was not, she was not, it was not, we were not, you were not and they were not.
 • Sual: Cümlə to be ilə başlayır, to be felinin keçmiş forması və mübtəda ilə davam edir (cümlə sual işarəsi ilə davam edir).
  was I…?, were you…?, was he…?, was she…?, was it…?, were we…?, were you…? and were they…?.

Məsələn:
— Təsdiq: “There was enough sugar to make the cake.”
— İnkar: “There wasn’t enough sugar to make the cake.”
— Sual: “Was there enough sugar to make the cake?

{Form} bölməsinə baxaraq mövzunun bu kontekstdə necə istifadə edildiyini görə bilərsiniz. {Example} bölməsində mövzu ilə bağlı nümunələr tapa bilərsiniz.

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License