ახლანდელი განუსაზღვრელი დროის მტკიცებითი ფორმა


Print This Post Print This Post Contributors

Introduction

ახლანდელი განუსაზღვრელი [present simple] არის დრო და გამოხატავს მუდმივ სიტუაციებსა და მოქმედებებს, რომლებიც რეგულარულად მეორდება ან ყოველთვის ხდება.

მტკიცებითი [affirmative]ფორმით წარმოდგენისას, ზმნა უარყოფს რამეს სუბიექტის შესახებ.

Form

ახლანდელ განუსაზღვრელ დროს მტკიცებით ფორმაში აქვს შემდეგი სტრუქტურა:
Subject + verb + …

 • მხოლობითი რიცხვის მესამე პირში ზმნას ბოლოში ემატება –s. გამონაკლისები [exceptions]:
  • ზმნებს სუფიქსებით -ch, -s, -sh, -x, -z: ემატება -es (watchwatches; kisskisses; crushcrushes; taxtaxes; buzzbuzzes);
  • ზმნები, რომლებიც ბოლოვდება თანხმოვანი [consonant] + y-ზე:  -y იცვლება i -ში და ემატება  -es (cry ⇒ cries);
  • არაწესიერი ზმნები, როგორიცაა do, go, be და have არ მისდევენ წესებს: dodoes, go goes, beis, havehas.
Subject Verb
I work
You work
He works
She works
It works
We work
You work
They work

 

Example

 1. დაგეგმილი მომავალი
  • I start my new job on the 17th of June.
  • The exam period ends on the 24th December.
  • Their friend arrives in a few days.
 2.  ცხრილები
  • The train leaves at 7 o’clock.
  • The match starts at 9 o’clock tomorrow.
  • My exams start at 10 o’clock tomorrow.
 3. ჩვევები/რუტინა
  • I usually wake up at 8 o’clock.
  • He goes to the gym twice a week.
  • We go to good restaurants for lunch.
 4. ფაქტები
  • The sun rises in the east.
  • The water boils at 100°C.
  • Tigers exist.
 5. მუდმივი სიტუაციები
  • I live in Brussels.
  • She works in a supermarket.
  • They play football.
 6. დაპირებები…
  • I promise to buy you a new mobile phone.
  • He swears he’ll go to the doctor.
  • Promise me you’ll give me your phone number.
 7. მიმართულებების თქმა და ინსტრუქციების გაცემა
  • You go straight and you turn left.
  • You restart your mobile phone.
  • You go upstairs and through the second door on the left.
 8. დასრულებული მოქმედებები, რომლებიც ხდება ჩვენი ლაპარაკის მომენტში
  • The brigades disappear into the crowd.
  • The police catch the thief.
  • Real Madrid recovers from two goals down.
 9. არაფორმალური თხრობა
  • The Beast transforms into a prince.
  • Snow White falls asleep.
  • Little Red Riding-Hood meets the wolf.

Use

ახლანდელ განუსაზღვრელ დროს მტკიცებით ფორმაში ვიყენებთ შემდეგ შემთხვევებში:

 1. დადგენილი მომავალი (დაგეგმილი სიტუაცია ზუსტი თარიღით);
 2. ცხრილები (დაგეგმილი სიტუაცია ზუსტი დროით);
 3. ჩვევები/რუტინა (ის, რაც აწმყოში მუდმივად ხდება);
 4. ფაქტები (ფაქტები, რომლებიც წარმოადგენს ზოგად ჭეშმარიტებას);
 5. მუდმივად განმეორებადი სიტუაციები (შემთხვევები, რომლებიც ხდებოდა გარკვეული პერიოდის განმავლობაში და მომავალშიც მოხდება);
 6. დაპირებები;
 7. ინსტრუქციები (ბრძანებები);
 8. დასრულებული მოქმედებები, რომლებიც ხდება ჩვენი საუბრის მომენტში (კომენტარები);
 9. არაფორმალური თხრობა (ამბის მოყოლა).

Summary

ჩვენ ვიყენებთ ახლანდელ განუსაზღვრელ [Present Simple] დროს მტკიცებით [affirmative] ფორმაში იმისათვის, რომ დავადასტუროთ სიტუაციები, რომლებიც ხდება რეგულარულად, მეორდება და ყოველთვის იჩენს თავს.

სტრუქტურა ასეთია:
Subject + verb + … (-s მხოლობითი რიცხვის მესამე პირისთვის)

მაგალითად:
— “I work on important projects.” =
— “She works on important projects.” =

არსებობს რამდენიმე გამონაკლისი [exceptions] მხოლობითი რიცხვის მესამე პირში, რომლებიც განპირობებულია ზმნის დაბოლოებით.

მაგალითად:
— სუფიქსებს -ch, -s, -sh, -x, -z: “Catch” ⇒ “Catches” = ემატება -es.
თანხმოვანი + -y: “Try” ⇒ “Tries” = იცვლება -y დან -i-ში და ემატება -es.
— არაწესიერი ზმნები: do ⇒ does, go ⇒ goes, be ⇒ is, have ⇒ has

მოდი, გავიმეოროთ ეს მასალა ფორმირების [Form] განყოფილებასთან ერთად. გადახედეთ მაგალითების [Example] განყოფილებას, რომელიც გვიჩვენებს ნასწავლის გამოყენებას კონტექსტში.

More exercises