ახლანდელი განუსაზღვრელი დროის მტკიცებითი ფორმა


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

ახლანდელი განუსაზღვრელი [present simple] არის დრო და გამოხატავს მუდმივ სიტუაციებსა და მოქმედებებს, რომლებიც რეგულარულად მეორდება ან ყოველთვის ხდება.

მტკიცებითი [affirmative]ფორმით წარმოდგენისას, ზმნა უარყოფს რამეს სუბიექტის შესახებ.

Form

ახლანდელ განუსაზღვრელ დროს მტკიცებით ფორმაში აქვს შემდეგი სტრუქტურა:
Subject + verb + …

 • მხოლობითი რიცხვის მესამე პირში ზმნას ბოლოში ემატება –s. გამონაკლისები [exceptions]:
  • ზმნებს სუფიქსებით -ch, -s, -sh, -x, -z: ემატება -es (watchwatches; kisskisses; crushcrushes; taxtaxes; buzzbuzzes);
  • ზმნები, რომლებიც ბოლოვდება თანხმოვანი [consonant] + y-ზე:  -y იცვლება i -ში და ემატება  -es (cry ⇒ cries);
  • არაწესიერი ზმნები, როგორიცაა do, go, be და have არ მისდევენ წესებს: dodoes, go goes, beis, havehas.
Subject Verb
I work
You work
He works
She works
It works
We work
You work
They work

 

Example

 1. დაგეგმილი მომავალი
  • I start my new job on the 17th of June.
  • The exam period ends on the 24th December.
  • Their friend arrives in a few days.
 2.  ცხრილები
  • The train leaves at 7 o’clock.
  • The match starts at 9 o’clock tomorrow.
  • My exams start at 10 o’clock tomorrow.
 3. ჩვევები/რუტინა
  • I usually wake up at 8 o’clock.
  • He goes to the gym twice a week.
  • We go to good restaurants for lunch.
 4. ფაქტები
  • The sun rises in the east.
  • The water boils at 100°C.
  • Tigers exist.
 5. მუდმივი სიტუაციები
  • I live in Brussels.
  • She works in a supermarket.
  • They play football.
 6. დაპირებები…
  • I promise to buy you a new mobile phone.
  • He swears he’ll go to the doctor.
  • Promise me you’ll give me your phone number.
 7. მიმართულებების თქმა და ინსტრუქციების გაცემა
  • You go straight and you turn left.
  • You restart your mobile phone.
  • You go upstairs and through the second door on the left.
 8. დასრულებული მოქმედებები, რომლებიც ხდება ჩვენი ლაპარაკის მომენტში
  • The brigades disappear into the crowd.
  • The police catch the thief.
  • Real Madrid recovers from two goals down.
 9. არაფორმალური თხრობა
  • The Beast transforms into a prince.
  • Snow White falls asleep.
  • Little Red Riding-Hood meets the wolf.

Use

ახლანდელ განუსაზღვრელ დროს მტკიცებით ფორმაში ვიყენებთ შემდეგ შემთხვევებში:

 1. დადგენილი მომავალი (დაგეგმილი სიტუაცია ზუსტი თარიღით);
 2. ცხრილები (დაგეგმილი სიტუაცია ზუსტი დროით);
 3. ჩვევები/რუტინა (ის, რაც აწმყოში მუდმივად ხდება);
 4. ფაქტები (ფაქტები, რომლებიც წარმოადგენს ზოგად ჭეშმარიტებას);
 5. მუდმივად განმეორებადი სიტუაციები (შემთხვევები, რომლებიც ხდებოდა გარკვეული პერიოდის განმავლობაში და მომავალშიც მოხდება);
 6. დაპირებები;
 7. ინსტრუქციები (ბრძანებები);
 8. დასრულებული მოქმედებები, რომლებიც ხდება ჩვენი საუბრის მომენტში (კომენტარები);
 9. არაფორმალური თხრობა (ამბის მოყოლა).

Summary

ჩვენ ვიყენებთ ახლანდელ განუსაზღვრელ [Present Simple] დროს მტკიცებით [affirmative] ფორმაში იმისათვის, რომ დავადასტუროთ სიტუაციები, რომლებიც ხდება რეგულარულად, მეორდება და ყოველთვის იჩენს თავს.

სტრუქტურა ასეთია:
Subject + verb + … (-s მხოლობითი რიცხვის მესამე პირისთვის)

მაგალითად:
— “I work on important projects.” =
— “She works on important projects.” =

არსებობს რამდენიმე გამონაკლისი [exceptions] მხოლობითი რიცხვის მესამე პირში, რომლებიც განპირობებულია ზმნის დაბოლოებით.

მაგალითად:
— სუფიქსებს -ch, -s, -sh, -x, -z: “Catch” ⇒ “Catches” = ემატება -es.
თანხმოვანი + -y: “Try” ⇒ “Tries” = იცვლება -y დან -i-ში და ემატება -es.
— არაწესიერი ზმნები: do ⇒ does, go ⇒ goes, be ⇒ is, have ⇒ has

მოდი, გავიმეოროთ ეს მასალა ფორმირების [Form] განყოფილებასთან ერთად. გადახედეთ მაგალითების [Example] განყოფილებას, რომელიც გვიჩვენებს ნასწავლის გამოყენებას კონტექსტში.

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License