პირის ნაცვალსახელები

Pronouns

ნაცვალსახელები [pronouns] არის სიტყვები, რომლებიც გამოიყენება არსებითი სახელის განმეორების თავიდან ასაცილებლად.

პირის ნაცვალსახელები [Subject pronouns] ანაცვლებს სუბიექტს, რომელიც წინადადებაში პიროვნებას ან საგანს აღნიშნავს.

პირის ნაცვალსახელები განსხვავდება რიცხვის (მხოლობითი, მრავლობითი) და სქესის (მამრობითი, მდედრობითი, ნეიტრალური) მიხედვით.

პირის ნაცვალსახელები წინადადებაში გვხვდება ზმნების წინ.

Subject Person Number Gender
I 1st person sing.
You 2nd person sing.
He 3rd person sing. masculine
She 3rd person sing. feminine
It 3rd person sing. neutral*
We 1st person plur.
You 2nd person plur.
They 3rd person plur.

* (საგანი/ცხოველი)

 1. პირის ნაცვალსახელი, როგორც სუბიექტი:
  • I am fast.
  • You are pretty.
  • He is short.
  • She is beautiful.
  • It is big.
  • We are young.
  • You are athletes.
  • They are fat.
 2. პირის ნაცვალსახელი გამოიყენება არსებითი სახელის ჩასანაცვლებლად და განმეორების თავიდან ასაცილებლად
  • [n/a]*
  • Andy, take off that hat, you look funny.
  • John is tall and he is also thin.
  • Maria is from Spain, she is Spanish.
  • I like the color red, it is passionate.
  • Julia and I come from France, we are French.
  • You and Peter always talk, you are really talkative.
  • John and Maria are fat, they eat a lot.

* არ გამოიყენება პირველი პირის მხოლობით რიცხვთან.

პირის ნაცვალსახელი არის ნაცვალსახელი, რომელიც გამოიყენება:

 1. როგორც სუბიექტი, რომელიც შეეწყობა ზმნას.
 2. არსებითი სახელის ჩასანაცვლებლად და განმეორების თავიდან ასაცილებლად.

პირის ნაცვალსახელები [subject pronouns] გამოიყენება როგორც სუბიექტი და შეეწყობა ზმნას, ასევე ანაცვლებს არსებით სახელს, როგორც აღვნიშნეთ, მისი განმეორების თავიდან ასაცილებლად. პირის ნაცვალსახელები განსხვავდება სქესისსა და რიცხვის მიხედვით და მდებარეობს ზმნის წინ.

პირის ნაცვალსახელებია: I, you, he, she, it, we, you და they.

მაგალითად:
— “I am tall.” = I მიემართება მოსაუბრეს. 
— “He is tall.” = He მიემართება ერთ კონკრეტულ მამაკაცს.
— “They are tall.” = They მიემართება კონკრეტულ ხალხს.

შენიშვნა: პირის ნაცვალსახელის გამოყენება ჩანაცვლების მიზნით შეუძლებელია მხოლობითი რიცხვის პირველ პირთან [I].

მოდი, გავიმეოროთ ეს მასალა ფორმირების [Form] განყოფილებასთან ერთად. გადახედეთ მაგალითების [Example] განყოფილებას, რომელიც გვიჩვენებს ნასწავლის გამოყენებას კონტექსტში.

License

English Grammar A1 Level for Georgian speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book