პირის ნაცვალსახელები

Pronouns

ნაცვალსახელები [pronouns] არის სიტყვები, რომლებიც გამოიყენება არსებითი სახელის განმეორების თავიდან ასაცილებლად.

პირის ნაცვალსახელები [Subject pronouns] ანაცვლებს სუბიექტს, რომელიც წინადადებაში პიროვნებას ან საგანს აღნიშნავს.

პირის ნაცვალსახელები განსხვავდება რიცხვის (მხოლობითი, მრავლობითი) და სქესის (მამრობითი, მდედრობითი, ნეიტრალური) მიხედვით.

პირის ნაცვალსახელები წინადადებაში გვხვდება ზმნების წინ.

SubjectPersonNumberGender
I1st personsing.
You2nd personsing.
He3rd personsing.masculine
She3rd personsing.feminine
It3rd personsing.neutral*
We1st personplur.
You2nd personplur.
They3rd personplur.

* (საგანი/ცხოველი)

 1. პირის ნაცვალსახელი, როგორც სუბიექტი:
  • I am fast.
  • You are pretty.
  • He is short.
  • She is beautiful.
  • It is big.
  • We are young.
  • You are athletes.
  • They are fat.
 2. პირის ნაცვალსახელი გამოიყენება არსებითი სახელის ჩასანაცვლებლად და განმეორების თავიდან ასაცილებლად
  • [n/a]*
  • Andy, take off that hat, you look funny.
  • John is tall and he is also thin.
  • Maria is from Spain, she is Spanish.
  • I like the color red, it is passionate.
  • Julia and I come from France, we are French.
  • You and Peter always talk, you are really talkative.
  • John and Maria are fat, they eat a lot.

* არ გამოიყენება პირველი პირის მხოლობით რიცხვთან.

პირის ნაცვალსახელი არის ნაცვალსახელი, რომელიც გამოიყენება:

 1. როგორც სუბიექტი, რომელიც შეეწყობა ზმნას.
 2. არსებითი სახელის ჩასანაცვლებლად და განმეორების თავიდან ასაცილებლად.

პირის ნაცვალსახელები [subject pronouns] გამოიყენება როგორც სუბიექტი და შეეწყობა ზმნას, ასევე ანაცვლებს არსებით სახელს, როგორც აღვნიშნეთ, მისი განმეორების თავიდან ასაცილებლად. პირის ნაცვალსახელები განსხვავდება სქესისსა და რიცხვის მიხედვით და მდებარეობს ზმნის წინ.

პირის ნაცვალსახელებია: I, you, he, she, it, we, you და they.

მაგალითად:
— “I am tall.” = I მიემართება მოსაუბრეს. 
— “He is tall.” = He მიემართება ერთ კონკრეტულ მამაკაცს.
— “They are tall.” = They მიემართება კონკრეტულ ხალხს.

შენიშვნა: პირის ნაცვალსახელის გამოყენება ჩანაცვლების მიზნით შეუძლებელია მხოლობითი რიცხვის პირველ პირთან [I].

მოდი, გავიმეოროთ ეს მასალა ფორმირების [Form] განყოფილებასთან ერთად. გადახედეთ მაგალითების [Example] განყოფილებას, რომელიც გვიჩვენებს ნასწავლის გამოყენებას კონტექსტში.

License

English Grammar A1 Level for Georgian speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book