Unit 11.2

Spojky: And, But, Because, When


Print This Post Print This Post Contributors

Introduction

Spojky [conjunctions] sú slová, ktoré fungujú ako spojivo medzi rôznymi vetami alebo vetnými členmi.

Form

Spojky sú slová, ktoré spájajú slová, frázy a vety v súvetí.
Tými hlavnými spojkami sú: and, but, because a when.

Štruktúra súvetia má túto podobu:
Clause 1 + conjunctions + clause 2

Ak je súvetie dlhší, pred spojku umiestňujeme čiarku (,).

Example

And

 • Kevin reads the newspaper and watches television every Friday.
 • They live in New York and love its beautiful library.

But

 • I like maths lessons but I don’t really like history lessons.
 • You can go hiking there but you have to be very careful.

Because

 • Anna doesn’t want to take the exam because she did not study.
 • We can’t come to the party tonight because we must study.

When

 • You get very tired when you don’t sleep.
 • We came from school when nobody was home.

Use

Spojky používame, keď chceme spojiť slová, frázy, vety a súvetia a vyjadriť vzťahy medzi nimi.

Vety môžeme kombinovať rôznymi spôsobmi:

 • And [A]: spája dve vety dohromady;
 • But [Ale]: vyjadruje buď podmienku, alebo protiklad;
 • Because [Pretože]: vyjadruje dôvod, príčinu;
 • When [Keď/Až]: vyjadruje čas vety.

Summary

Spojky [conjunctions] sa správajú ako spojivo medzi slovami, frázami, vetami a súvetiami.

Tými hlavnými spojkami sú: and, but, because a when. Spojky sa používajú medzi vetami.

Napríklad:
— „I need to go to the supermarket and I also want to visit my grandmother.“ = And spája dve vety.
— „I need to go to the supermarket but I have to work.“ = But vyjadruje dej, ktorý je v protiklade k inému deji, ktorý prebieha v rovnakom čase.
— „I need to go to the supermarket because we have no bread.“ = Because spája dve časti vety: dej a príčinu deje.
— „I need to go to the supermarket when I finish work.“ = When vyjadruje nový dej, ktorý bude nasledovať po tom prvom, už ukončenom.

Prejdime si túto látku v sekcii {Form}. Pozrite sa na sekciu {Example}, ktorá ukazuje jej použitie v kontexte.

More exercises

License