Unit 11.2

Spojky: And, But, Because, When


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Spojky [conjunctions] sú slová, ktoré fungujú ako spojivo medzi rôznymi vetami alebo vetnými členmi.

Form

Spojky sú slová, ktoré spájajú slová, frázy a vety v súvetí.
Tými hlavnými spojkami sú: and, but, because a when.

Štruktúra súvetia má túto podobu:
Clause 1 + conjunctions + clause 2

Ak je súvetie dlhší, pred spojku umiestňujeme čiarku (,).

Example

And

 • Kevin reads the newspaper and watches television every Friday.
 • They live in New York and love its beautiful library.

But

 • I like maths lessons but I don’t really like history lessons.
 • You can go hiking there but you have to be very careful.

Because

 • Anna doesn’t want to take the exam because she did not study.
 • We can’t come to the party tonight because we must study.

When

 • You get very tired when you don’t sleep.
 • We came from school when nobody was home.

Use

Spojky používame, keď chceme spojiť slová, frázy, vety a súvetia a vyjadriť vzťahy medzi nimi.

Vety môžeme kombinovať rôznymi spôsobmi:

 • And [A]: spája dve vety dohromady;
 • But [Ale]: vyjadruje buď podmienku, alebo protiklad;
 • Because [Pretože]: vyjadruje dôvod, príčinu;
 • When [Keď/Až]: vyjadruje čas vety.

Summary

Spojky [conjunctions] sa správajú ako spojivo medzi slovami, frázami, vetami a súvetiami.

Tými hlavnými spojkami sú: and, but, because a when. Spojky sa používajú medzi vetami.

Napríklad:
— „I need to go to the supermarket and I also want to visit my grandmother.“ = And spája dve vety.
— „I need to go to the supermarket but I have to work.“ = But vyjadruje dej, ktorý je v protiklade k inému deji, ktorý prebieha v rovnakom čase.
— „I need to go to the supermarket because we have no bread.“ = Because spája dve časti vety: dej a príčinu deje.
— „I need to go to the supermarket when I finish work.“ = When vyjadruje nový dej, ktorý bude nasledovať po tom prvom, už ukončenom.

Prejdime si túto látku v sekcii {Form}. Pozrite sa na sekciu {Example}, ktorá ukazuje jej použitie v kontexte.

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License