Unit 8.2

Nepravidelný komparatív a superlatív

Syntax

Download Download eBook Download ebook Print This Post Print This Post

Introduction

Komparatív používame na porovnanie dvoch predmetov, osôb alebo dejov, zatiaľ čo superlatív vyjadruje nadradenosť jedného predmetu, osoby či deje.

Niektoré prídavné mená a príslovky majú nepravidelný komparatív a superlatív.

Form

Nepravidelné komparatívy a superlatívy sa neriadi všeobecným pravidlom pre ich tvorbu, musíme sa ich teda naučiť naspamäť. Tými najpoužívanejšími prídavnými menami a príslovkami s nepravidelným komparatívom a superlatívom sú:

Adjectives Adverbs Comparative Superlative
bad (adj.) badly (adv.) worse the worst
good (adj.) well (adv.) better the best
far far farther/further the farthest/furthest
little little less the least
much much more the most

Example

Komparatív

  • Susan is a better assistant than her sister.
  • You have to go farther to get to the lawyer’s office.
  • Peter is going to talk to him later about the house.

Superlatív

  • John is the best assistant in the office.
  • This is the furthest point I’ve ever reached in the agency!
  • They come to the garage the latest.

Use

Nepravidelné komparatívy a superlatívy používame rovnakým spôsobom ako tie pravidelné.

Summary

Nepravidelné tvary prídavných mien/prísloviek v komparatíve a superlatíve sa netvorí rovnakým spôsobom ako tie pravidelné a treba sa ich naučiť naspamäť.

Tými najpoužívanejšími sú:

  • Bad (adj.) – badly (adv.) ⇒ worse (comp.) – the worst (super.);
  • Good (adj.) – well (adv.) ⇒ better (comp.) – the best (super.).

Napríklad:
— Komparatív: “You can write a good CV.” ⇒ “You can write a better CV.” / “You can write a gooder CV.
— Superlatív: “You can write a good CV.” ⇒ “You can write the best CV.” / “You can write the goodest CV.

Prejdime si túto látku v sekcii {Form}. Pozrite sa na sekciu {Example}, ktorá ukazuje jej použitie v kontexte.

Exercise

Books4Languages feedback

License

English Grammar A1 Level for Slovak speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book