Unit 8.2

Nepravidelný komparatív a superlatív

Introduction

Komparatív používame na porovnanie dvoch predmetov, osôb alebo dejov, zatiaľ čo superlatív vyjadruje nadradenosť jedného predmetu, osoby či deje.

Niektoré prídavné mená a príslovky majú nepravidelný komparatív a superlatív.

Form

Nepravidelné komparatívy a superlatívy sa neriadi všeobecným pravidlom pre ich tvorbu, musíme sa ich teda naučiť naspamäť. Tými najpoužívanejšími prídavnými menami a príslovkami s nepravidelným komparatívom a superlatívom sú:

Adjectives Adverbs Comparative Superlative
bad (adj.) badly (adv.) worse the worst
good (adj.) well (adv.) better the best
far far farther/further the farthest/furthest
little little less the least
much much more the most

Example

Komparatív

  • Susan is a better assistant than her sister.
  • You have to go farther to get to the lawyer’s office.
  • Peter is going to talk to him later about the house.

Superlatív

  • John is the best assistant in the office.
  • This is the furthest point I’ve ever reached in the agency!
  • They come to the garage the latest.

Use

Nepravidelné komparatívy a superlatívy používame rovnakým spôsobom ako tie pravidelné.

Summary

Nepravidelné tvary prídavných mien/prísloviek v komparatíve a superlatíve sa netvorí rovnakým spôsobom ako tie pravidelné a treba sa ich naučiť naspamäť.

Tými najpoužívanejšími sú:

  • Bad (adj.) – badly (adv.) ⇒ worse (comp.) – the worst (super.);
  • Good (adj.) – well (adv.) ⇒ better (comp.) – the best (super.).

Napríklad:
— Komparatív: “You can write a good CV.” ⇒ “You can write a better CV.” / “You can write a gooder CV.
— Superlatív: “You can write a good CV.” ⇒ “You can write the best CV.” / “You can write the goodest CV.

Prejdime si túto látku v sekcii {Form}. Pozrite sa na sekciu {Example}, ktorá ukazuje jej použitie v kontexte.