Be going to

Can: Modálne sloveso vyjadrujúce schopnosť

Doplňovacie otázky v prítomnom čase

Gerundium

Have and Have got v kladnom tvare

Have and Have got v opytovacom tvare

Have and Have got v zápornom tvare

How many a how much

Infinitív

Kvantifikátory

Like

Like, love a hate

Minulý čas jednoduchý u slovesa to be

Minulý čas jednoduchý v kladnom tvare

Minulý čas jednoduchý v opytovacom tvare

Minulý čas jednoduchý v zápornom tvare

Najčastejšie predložky

Nepravidelné slovesá v minulom čase jednoduchom

Nepravidelný komparatív a superlatív

Neurčité členy

Obojrodé podstatné mená

Opakovanie tém 1-6

Opakovanie tém 7-11

Počítateľné a nepočítateľné podstatné mená

Podmetové zámená

Podstatné mená s nepravidelným množným číslom

Porovnávanie pomocou prídavných mien a prísloviek

Prechyľovanie podstatných mien

Predložkové väzby

Predmetové zámená

Príslovky frekvencie

Príslovky miery

Prítomný čas jednoduchý v kladnom tvare

Prítomný čas jednoduchý v opytovacom tvare

Prítomný čas jednoduchý v zápornom tvare

Prítomný čas priebehový v kladnom tvare

Prítomný čas priebehový v opytovacom tvare

Prítomný čas priebehový v zápornom tvare

Privlastňovací pád

Privlastňovacie prídavné mená

Privlastňovacie zámená

Radové číslovky

Rod podstatných mien

Rozkazovací spôsob

Spojky: And, But, Because, When

Superlatív prídavných mien a prísloviek

There is a there are

To be v kladnom tvare

To be v opytovacom tvare

To be v zápornom tvare

To have: Ustálené spojenia

Tvorenie množného čísla u podstatných mien

Ukazovacie prídavné mená

Ukazovacie zámená

Určité členy

Vzťažné zámená

Would Like

Would: Modálne sloveso vyjadrujúce schopnosť

Základné číslovky

Zisťovacie otázky v prítomnom čase

Zložené podstatné mená