Unit 4.2

Have and Have got v kladnom tvare

Verbs

Download Download eBook Download ebook Print This Post Print This Post

Introduction

Have/have got je sloveso, ktoré používame na vyjadrenie stavov, akými sú napríklad vlastníctvo, vzťahy a choroby, a charakteristík ľudí a vecí.

Použitím tohto slovesa v kladnom tvare sa potvrdzuje niečo ohľadom podmetu.

Form

Tvary have a have got v prítomnom čase jednoduchom majú túto podobu:

To have

V kladnom tvare má jeho štruktúra túto podobu:
Subject + have/has + object + …

 • Have/has: v kladnom tvare sa v tretej osobe jednotného čísla have mení na has;
 • Have v kladnom tvare nemá skrátený tvar pre tretiu osobu jednotného čísla.
Subjecthave/hasShort form
IhaveI’ve
YouhaveYouve
Hehas
Shehas
Ithas
WehaveWeve
YouhaveYouve
TheyhaveTheyve

To have got

V kladnom tvare má jeho štruktúra túto podobu:
Subject + have/has got + object + …

 • Have/has: v kladnom tvare sa v tretej osobe jednotného čísla have mení na has.
Subjecthave/has gotShort form
Ihave gotI’ve got
Youhave gotYou’ve got
Hehas gotHe’s got
Shehas gotShe’s got
Ithas gotIt’s got
Wehave gotWe’ve got
Youhave gotYou’ve got
Theyhave gotThey’ve got

Example

To have

 • I have lunch at 2 p.m.
 • She had two dogs; she has two dogs; she will have two dogs.

To have got

 • have got pasta for my lunch; 
 • She had got two dogs; she has got two dogs; she will have got two dogs.

Use

Have a have got používame, keď potvrdzujeme, že niekto niekoho/niečo vlastní. Takisto ich používame, keď hovoríme o vzťahoch, chorobách a charakteristikách ľudí a vecí. Tieto slovesá však nie sú úplne zameniteľné.

To have

 • Možno použiť na vyjadrenie deja;
 • Možno použiť na vyjadrenie minulosti, prítomnosti a budúcnosti.

To have got

 • Nemožno použiť na vyjadrenie deja;
 • Možno použiť len na vyjadrenie prítomnosti.

Summary

Have a have got v kladnom tvare používame, keď potvrdzujeme stavy, akými sú napríklad vlastníctvo, vzťahy a choroby, a charakteristiky podmetu. Nemôžeme ich však používať rovnakým spôsobom.

 • Have možno použiť na vyjadrenie deja v minulosti, prítomnosti a budúcnosti. V kladnom tvare začíname podmetom, po ktorom nasleduje have a predmet. V tretej osobe jednotného čísla používame has.
 • Have got nemožno použiť na vyjadrenie deja a možno ho použiť len na vyjadrenie prítomnosti. V kladnom tvare začíname podmetom, po ktorom nasleduje have got a predmet. V tretej osobe jednotného čísla používame has got.

Napríklad:
— „I have lunch at 2 p.m.“ / „I have got lunch at 2 p.m.„= Použijeme have, pretože sa jedná o dej.
— „I have a car.“ / „I‘ve got a car.“ = Môžeme použiť havehave got, pretože sa jedná o vlastníctvo určité veci v prítomnosti.

POZNÁMKA: Have takisto používame v určitých gramatických časoch ako pomocné sloveso na vyjadrenie deja. V takýchto prípadoch nemôžeme použiť have got. („You have done it.“ / „You have got done it.“).

Prejdime si túto látku v sekcii {Form}. Pozrite sa na sekciu {Example}, ktorá ukazuje jej použitie v kontexte.

Exercise

Books4Languages feedback

License

English Grammar A1 Level for Slovak speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book