Unit 10.2

Would Like

Verb Phrase - 3 minutes

Introduction

Would like používame, keď chceme vyjadriť svoje požiadavky alebo ponuky zdvorilejším spôsobom.

Form

Would je modálne pomocné sloveso a v spojení s like (would like) tvorí zdvorilú podobu vyjadrenie požiadavky alebo ponuky. Tvar tejto štruktúry je vždy rovnaký, dokonca aj v tretej osobe jednotného čísla.

Táto štruktúra sa zvyčajne vyskytuje v troch tvaroch:

Kladný tvar

kladnom tvare má jeho štruktúra túto podobu:
Subject + would like + [to + verb]/noun + …

Subjectwould likeTo + Verb/ Noun
Iwould liketo work /pizza
Youwould liketo work /pizza
Hewould liketo work /pizza
Shewould liketo work /pizza
Itwould liketo work /pizza
Wewould liketo work /pizza
Youwould liketo work /pizza
Theywould liketo work /pizza

Záporný tvar

V zápornom tvare má jeho štruktúra túto podobu:
Subject + would + not + like + [to + verb]/noun + …

 • Skrátený tvar záporného tvaru je wouldn’t.
Subjectwould + notLikeTo + Verb/ Noun
Iwould notliketo work /pizza
Youwould notliketo work /pizza
Hewould notliketo work /pizza
Shewould notliketo work /pizza
Itwould notliketo work /pizza
Wewould notliketo work /pizza
Youwould notliketo work /pizza
Theywould notliketo work /pizza

Opytovací tvar

V opytovacom tvare má jeho štruktúra túto podobu:
Would + subject + like + [to + verb]/noun + …?

WouldSubjectLikeTo + Verb/ NounQuestion
Mark
WouldIliketo work /pizza?
Wouldyouliketo work /pizza?
Wouldheliketo work /pizza?
Wouldsheliketo work /pizza?
Woulditliketo work /pizza?
Wouldweliketo work /pizza?
Wouldyouliketo work /pizza?
Wouldtheyliketo work /pizza?

Example

Kladný tvar

 • would like some stamps, please.
 • She would like to exchange some euros for pounds.
 • They would like 2 tickets for bus 89.

Záporný tvar

 • wouldn’t like any stamps.
 • She wouldn’t like to exchange any euros for pounds.
 • They wouldn’t like any tickets for bus 89.

Opytovací tvar

 • Would you like any stamps?
 • Would she like to exchange some euros for pounds?
 • Would they like any tickets for bus 89?

Use

Would like používame, keď chceme vyjadriť to, čo slovesom want, ale zdvorilejším spôsobom, najmä keď niečo ponúkame či o niečo žiadame.

Summary

Would like používame, keď chceme vyjadriť svoje požiadavky alebo ponuky zdvorilejší formou, ktorá je miernejší ako u slovesa want.

Môžeme ho použiť v jeho rôznych tvaroch:

 • Kladný tvar: Začíname podmetom, po ktorom nasleduje would like a sloveso v infinitíve alebo podstatné meno.
 • Záporný tvar: Začíname podmetom, po ktorom nasleduje would not like a sloveso v infinitíve alebo podstatné meno.
 • Opytovací tvar: Začíname would, po ktorom nasleduje podmet, po ktorom nasleduje sloveso like a sloveso v infinitíve alebo podstatné meno (veta je ukončená otáznikom).

Napríklad:
— Kladný tvar: „I would like a cup of tea.“
— Záporný tvar: „I wouldn’t like a cup of tea.“
— Opytovací tvar: „Would you like a cup of tea?

POZNÁMKA: Like má iný význam než would like: like používame keď chceme vyjadriť, že máme niečo radi.

Napríklad:
— „would like to do some sport.“ = Použijeme would like na vyjadrenie želania podmetu si zašportovať.
♦ „I like sport.“ = Použijeme like na vyjadrenie toho, že podmet má všeobecne rád šport.

Prejdime si túto látku v sekcii {Form}. Pozrite sa na sekciu {Example}, ktorá ukazuje jej použitie v kontexte.

Print This Post Print This Post

License

English Grammar A1 Level for Slovak speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book

Grammar Exercises!This section of the website is for English language learners who enjoy doing grammar exercises.
Exercises