Unit 11.2

Conjunctions: And, But, Because, When

Conjunctions

Conjunctions jsou slova, která spojují podstatná jména či věty. Většinou vyjadřují vztah mezi větami v souvětí.

EXTRA: Conjunctions = Spojky.

Conjunctions jsou spojující výrazy mezi větami v souvětí.
Clause 1 + conjunctions + clause 2
[Věta (souřadná či podřadná) = Clause)]

 • And
  • Kevin reads the newspaper and watches television every Friday.
  • They live in New York and love its beautiful library.
 • But
  • I like maths lessons but I don’t really like history lessons.
  • You can go hiking there but you have to be very careful.
 • Because
  • Anna doesn’t want to take the exam because she did not study.
  • We can’t come to the party tonight because we must study.
 • When
  • You get very tired when you don’t sleep.
  • We came from school when nobody was home.

Souvětí v anglickém jazyce vyžadují 2 a více vět. Věta musí obsahovat podmět a sloveso.

Věty můžeme kombinovat za užití následujících Spojek:

 1. And (spojuje dvě věty dohromady) [A];
 2. But (vyjadřuje buď podmínku, nebo protiklad) [Ale];
 3. Because (vyjadřuje důvod, příčinu) [Protože];
 4. When (vyjadřuje čas věty) [Když/Až].

Conjunctions jsou důležitými slovními druhy, jelikož fungují jako spojující výrazy mezi větami v souvětích.

Hlavní spojky jsou: And, But, Because a When a jejich role ve funkci spojky se liší.

Clause 1 + conjunctions + clause 2

Například:
— “I need to go to the supermarket and I also want to visit my grandmother.” = Spojka and spojuje dvě věty.
— “I need to go to the supermarket but I have to work.” = Spojka but zde vyjadřuje opak, jelikož místo nakupování musím pracovat.
— “I need to go to the supermarket because we have no bread.” = Spojka because spojuje dvě věty a udává důvod k určité aktivitě.
— “I need to go to the supermarket when I finish work.” = Spojka when určuje čas věty, tedy že ten, kdo mluví, půjde do supermarketu po tom, co skončí v práci.

NOTE: Každá věta musí mít při nejmenším podmět a sloveso.

Projděme si tuto látku v sekci [Form]. Podívejte se na sekci [Example], která obsahuje její užití v kontextu.

License

English Grammar A1 Level for Czech speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book