Be going to

Can: Modální sloveso vyjadřující schopnost

Doplňovací otázky v přítomném čase

Gerundium

Have a Have got v kladném tvaru

Have a Have got v tázacím tvaru

Have a Have got v záporném tvaru

How many a how much

Infinitiv

Kvantifikátory

Like

Like, love a hate

Minulý čas prostý u slovesa to be

Minulý čas prostý v kladném tvaru

Minulý čas prostý v tázacím tvaru

Minulý čas prostý v záporném tvaru

Nejčastější předložky

Nepravidelná slovesa v minulém čase prostém

Nepravidelný komparativ a superlativ

Neurčité členy

Obourodá podstatná jména

Opakování témat 1-6

Opakování témat 7-11

Počitatelná a nepočitatelná podstatná jména

Podmětová zájmena

Podstatná jména s nepravidelným množným číslem

Porovnávání pomocí přídavných jmen a příslovcí

Přechylování podstatných jmen

Předložkové vazby

Předmětová zájmena

Přídavná jména přivlastňovací

Přídavná jména ukazovací

Příslovce četnosti

Příslovce míry

Přítomný čas prostý v kladném tvaru

Přítomný čas prostý v tázacím tvaru

Přítomný čas prostý v záporném tvaru

Přítomný čas průběhový v kladném tvaru

Přítomný čas průběhový v tázacím tvaru

Přítomný čas průběhový v záporném tvaru

Přivlastňovací pád

Přivlastňovací zájmena

Řadové číslovky

Rod podstatných jmen

Rozkazovací způsob

Složená podstatná jména

Spojky: And, But, Because, When

Superlativ přídavných jmen a příslovcí

There is a there are

To be v kladném tvaru

To be v tázacím tvaru

To be v záporném tvaru

To have: Ustálená spojení

Tvoření množného čísla u podstatných jmen

Ukazovací zájmena

Určité členy

Vztažná zájmena

Would Like

Would: Modální sloveso vyjadřující schopnost

Základní číslovky

Zjišťovací otázky v přítomném čase