Definite Articles

Determiners

Articles patří do skupiny slov zvané Determinants. V podstatě má angličtina dva druhy členů: Indefinite a Definite.

Definite Articles používáme, když mluvíme o specifických, konkrétních věcech.

EXTRA: Articles = Členy; Determinants = Determinanty; Indefinite = Neurčité; Definite = Určité; Definite Articles = Určité členy.

Angličtina má pouze jeden Definite Articles, který stavíme před podstatná jména: „The“.

 1. Dříve zmíněné věci
  • There is a dog in your garden. The dog is hungry.
 2. Určitá místa, budovy, dopravní prostředky, služby
  • The train station is next to my house.
  • The shop will be closed tomorrow.
  • The bus leaves in five minutes.
  • Everyday I listen to the radio.
 3. Entity jedinečné ve své existenci
  • The Pope is visiting Germany next week.
 4. Názvy zemí v množném čísle
  • The Netherlands.
 5. Země, v jejichž názvu se vyskytuje jedno z následujících slov: kingdom, republic nebo states
  • The United Kingdom, The Czech Republic, The United States.
 6. Pohoří, oceány, řeky a souostroví
  • The Alps, The Pacific Ocean, The Nile, The Azores.
 7. Příjmení v množném čísle
  • The Jacksons lived in Texas for 10 years.
 8. Přídavná jména v superlativu
  • Pizza is the most delicious food in the world!
 9. Noviny
  • The New York Times.
 10. Hudební nástroje
  • I play the piano.

Určitý člen používáme, když mluvíme o:

 1. Dříve zmíněné věci (abychom předešli opakování);
 2. Určitém místě, budově, dopravním prostředku, službě;
 3. Entitě jedinečné ve své existenci (e.g. the Sun, the Moon, the sky, etc.);
 4. Názvech zemí v množném čísle;
 5. Zemích, v jejichž názvu se vyskytuje jedno z následujících slov: kingdom, republic or states;
 6. Pohořích, oceánech, řekách a souostrovích;
 7. Příjmeních v množném čísle;
 8. Přídavných jménech v superlativu;
 9. Novinách;
 10. Hudebních nástrojích.

Členy obvykle stojí před podstatným nebo přídavným jménem.

Definite Article „The“ je Determiner a používáme ho, když mluvíme o specifických věcech. Stojí před podstatným, nebo přídavným jménem.

Obvykle je používáme, když chceme odkázat na něco, co bylo již řečeno.

Například:
— „There is a dog in your garden. I think the dog is hungry.“
— „There are five dogs in your garden. I think the dogs are hungry.“

V první větě jsme použili neurčitý člen (a/an), protože mluvíme obecně o něčem, co ještě nebylo zmíněno. Tím pádem můžeme v druhé větě použít určitý člen (the), jelikož již víme, o čem se mluví.

NOTE: Narozdíl od Indefinite Articles, Definite Articles lze použít jak s jednotným, tak množným číslem podstatných a přídavných jmen.

Projděme si tuto látku v sekci [Form]. Podívejte se na sekci [Example], která obsahuje její užití v kontextu.

License

English Grammar A1 Level for Czech speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book