Unit 11.2

Spójniki: And, But, Because, When

Conjunctions

Spójniki [conjunctions] to słowa, które spajają zdania składowe oraz inne części zdania.

Spójniki to słowa, które łączą słowa, wyrażenia oraz zdania składowe w zdaniu.
Najważniejsze spójniki to: and, but, because oraz when

Struktura zdania to:
Clause 1 + conjunctions + clause 2

Jeśli zdanie jest dłuższe, stawiamy przecinek (,) przed spójnikiem.

 • And
  • Kevin reads the newspaper and watches television every Friday.
  • They live in New York and love its beautiful library.
 • But
  • I like maths lessons but I don’t really like history lessons.
  • You can go hiking there but you have to be very careful.
 • Because
  • Anna doesn’t want to take the exam because she did not study.
  • We can’t come to the party tonight because we must study.
 • When
  • You get very tired when you don’t sleep.
  • We came from school when nobody was home.

Spójniki są używane by łączyć słowa, wyrażenia, zdania składowe oraz pokazać zależności między nimi.

Możemy połączyć dwa zdania pojedyncze na różne sposoby:

 1. And (tworzy zdanie łączne);
 2. But (tworzy zdanie przeciwstawne);
 3. Because (tworzy zdanie okolicznikowe przyczyny);
 4. When (tworzy zdanie okolicznikowe czasu).

Spójniki [conjunctions] tworzą połączenie między słowami, wyrażeniami oraz zdaniami składowymi w zdaniu.

Najwazniejsze spójniki to: andbutbecause oraz when.

Struktura zdania to:
Clause 1 + conjunctions + clause 2

Na przykład:
— “I need to go to the supermarket and I also want to visit my grandmother.” = And jest używane, by połączyć dwa zdania.
— “I need to go to the supermarket but I have to work.” = But używane, by pokazać kontrast między czynnościami w tym samym czasie.
— “I need to go to the supermarket because we have no bread.” = Because jest używane by połączyć dwie części zdania: czynność oraz przyczynę czynności.
— “I need to go to the supermarket when I finish work.” = When jest użyte by wyrazić czynność po tej która już się skończyła.

Przejrzyjmy jeszcze raz sekcję [Form]. Wróć jeszcze raz do sekcji [Example] która prezentuje omówiony temat wewnątrz kontekstu.

License

English Grammar A1 Level for Polish speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book