Unit 8.2

Comparisons with Adjectives and Adverbs


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Komparativ pridjeva/priloga [comparative adjectives/adverbs] koristi se za usporedbu stvari, ljudi, događaja te za izricanje sličnosti razlika među njima.

Form

Komparativ se tvori pomoću pridjeva ili priloga. Kad nešto želimo usporediti koristimo riječ than iza pridjeva ili glagola. 

Struktura rečenice:
Subject + verb + comparative adjective/adverb + than + object + …

Komparativ pridjeva/priloga tvori se različito ovisno sufiksu i o broju slogova.

Jedan slog:

 • Pridjev/prilog: dodajemo -er (clean ⇒ cleaner);
 • Pridjev/prilog sa sufiksom -e: dodajemo -r (simple ⇒ simpler);
 • Pridjev  koji završava na samoglasnik i suglasnik: udvostručujemo posljednji suglasnik i dodajemo -er (big ⇒ bigger).

Dva sloga:

 • Pridjev/prilog sa sufiksom -y: mijenjamo -y u –i i dodajemo –er (friendly ⇒ friendlier).

Dva sloga ili više:

 • Pridjev/prilog bez sufiksa -ymore + pridjev/prilog (bez promjena) + than… (beautiful ⇒ more beautiful).

Example

Jedan slog

 • I am cleaner than him.
 • Their brother is older than my sister.
 • Peter is going to talk to him later about the house.

Dva sloga sa sufiksom -y

 • I am friendlier than Max.
 • Kate is prettier than Martha.
 • We should get up earlier tomorrow.

Dva sloga ili više (bez sufiksa -y)

 • I am more popular than you.
 • He is more boring than his brother.
 • This book is more exciting than the last one.

Use

Komparativ pridjeva/priloga koristimo kad želimo usporediti dvije ili više stvari, ljudi ili radnji.

U nekim situacijama, ovisno o kontekstu, može se izostaviti riječ than:
I am feeling better today” (nisam se osjećao dobro jučer, pa uspoređujem jučer i danas).

Summary

Komparativ pridjeva/priloga [comparative adjectives/adverbs] koristimo kada uspoređujemo dvije ili više stvari, ljudi ili događaja opisujući sličnosti i razlike među njima.

Struktura:
… + comparative adjective/adverb + than + …

Tvore se različito ovisno o broju slogova i sufiksima.

Naprimjer:
Jedan slog:
— Uobičajena tvorba: “Tall” ⇒ “Claire is taller than Paula.” = Dodajemo -er;
— Sufiks -e: “Nice” ⇒ “Anne is nicer than him.” = Dodajemo -r;
Samoglasnik + suglasnik: “Thin” ⇒ “Karl is thinner than Paul.” = Udvostručujemo suglasnik i dodajemo -er.

Dva sloga
— Sa sufiksom -y“Hungry ⇒ “Claire is hungrier than Paula.” = -y postaje -i i dodajemo -er.

Dva sloga ili više
— (Bez sufiksa -y): “Tired” ⇒ “Claire is more tired than Paula.” = Dodajemo more ispred pridjeva/priloga.

Pregledajte sadržaj u odjeljku [Form] te bacite pogled na odjeljak [Example] koji pokazuje njegovu upotrebu unutar konteksta.

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Suradnici

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

Licenca