Unit 10.1

Zarf-Fiiller: “-dıkça”

Contributors

Introduction

Bileşik zarflardan biridir. Eklendiği eylemin gerçekleşmesine veya gerçekleşme süresine bağlı olma anlatır; süreklilik belirtir. “-dık +iyelik eki + sürece” yapısıyla aynı anlama sahiptir.

Form

-dıkça” zarf-fiili, “-dık” sıfat fiil eki ve “-ca” eşitlik ekinin birleşmesiyle oluşmuştur. Diğer zarf-fiiller gibi olumlu ve olumsuz hali vardır.

OLUMLU
-dıkça” zarf-fiilinin olumlu yapı formülü şu şekildedir:

fiil kökü + “-dıkça” eki

al+dıkça, ver+dikçe, sor+dukça, gül+dükçe

sat+tıkça, et+tikçe, konuş+tukça, öt+tükçe

OLUMSUZ

-dıkça” zarf-fiilinin olumsuz yapı formülü şu şekildedir:

fiil kökü + “-ma” eki + “-dıkça” eki

Use

-dıkça” zarf-fiili “-dık+ iyelik eki+ sürece” yapısıyla aynı anlama sahiptir. Bir işin art arda veya belli aralıklarla tekrarlandığını gösterir.

  • ana eylemde eklendiği eylemin gerçekleşmesine veya gerçekleşme süresine bağlı olduğunu anlatır.
  • -dıkça” ulacı olumsuzluk eki alırsa, sadece gerçekleşmeme süresine bağlı olduğunu anlatır.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.


Translations


Contributors

Lisans