A few vs A little eta Few vs Little

Adberbioen eraketa

Aditz preposizionalak

Aditzak gerundio eta infinitiboekin

Adjektibo aktibo eta pasiboak

Adjektibo arruntak eta Preposizio Konbinazioak

Bai edo ez galderak iragan forman

Be going to

Can eta Could: Gaitasun modalak

Denbora adberbioak

Denbora adberbioak Present Perfect formarekin

Denbora preposizioak

Determinatzaile kuantitatiboak

Etorkizunerako Will edo Be going to

For eta Since preposizioak Present Perfect-arekin

Frekuentzia adberbioak

Galdera oharren eraketa

Galderak Like-ekin

Galderak Shall erabiliz…?

Gradu adberbioak

Have to: Betebehar modala

Intensifikatzaileak eta Leungarriak

Iragan jarraia Baiezkoa

Iragan jarraia Ezezkoa

Iragan jarraia Galdera

Iragan sinplea Baiezkoa

Iragan sinplea Ezezkoa

Iragan sinplea Galdera

Izenordain erreflexiboak

Izenordain mugagabeak: Something eta Nothing

Jabetza preposizioak

Klausula konparatiboak: As … as

Konparaketak Like-ekin

Lehen baldintza

Leku adberbioak

Leku eta denbora izenordain erlatiboak

Leku preposizioak

Leku preposizioak – luzapena

May: Aukera modalak

Menpeko denbora perpausak

Metodo eta modu preposizioak

Modu adberbioak

Mugimentu preposizioak

Must: Betebehar modala

One eta Ones

Orainaldi jarraia etorkizunerako

Ought to: Aditz laguntzaile modala

Past Participle

Pertsona eta gauza izenordain erlatiboak

Phrasal Verbs

Present Perfect Baiezkoa

Present Perfect Ezezkoa

Present Perfect Galdera

Present Perfect vs Past Simple

Private: Asmoa infinitiboa

Revision

Revision Topics 1-6

Revision Topics 7-11

Should vs Ought to

Should: Aditz laguntzaile modala

So that vs So … that

Substantibo plural aldaezinak

Substantibo zenbakaitzak

To be used to Baiezkoa

To be used to Ezezkoa

To be used to Galdera

Wh- Galdera hitzak: Who…?

Wh- Galderak iragan forman

Zero Baldintza