Contents

 1. Introduction

 2. Unit 0

  1. Revision

 3. Unit 1.1

  1. Present Perfect zdania twierdzące

  2. Present Perfect zdania przeczące

  3. Present Perfect pytania

 4. Unit 1.2

  1. Imiesłów czasu przeszłego

  2. Przysłówki czasu z Present Perfect

  3. For oraz Since z Present Perfect

  4. Present Perfect vs Past Simple

 5. Unit 2.1

  1. Future Simple zdania twierdzące

  2. Future Simple przeczenia

  3. Future Simple pytania

 6. Unit 2.2

  1. Present Continuous dla przyszłości

  2. Be going to

  3. Przyszłość z Will oraz Be going to

 7. Unit 3.1

  1. Zaimki zwrotne

  2. Zaimki zależne ludzi oraz rzeczy

  3. Zaimki zależne miejsca i czasu

 8. Unit 3.2

  1. Past Continuous zdanie twierdzące

  2. Past Continuous przeczenia

  3. Past Continuous Pytania

 9. Unit 4.1

  1. Zerowy Tryb Warunkowy

  2. Pierwszy tryb warunkowy

 10. Unit 4.2

  1. Przysłówki czasu

  2. Przysłówki częstotliwości

  3. Zdanie podrzędnie złożone okolicznikowe czasu

 11. Unit 5.1

  1. To be used w zdaniach oznajmujących

  2. To be used to przeczenia

  3. To be used to pytania

  4. Imiesłów przymiotnikowy czynny i bierny

 12. Unit 5.2

  1. Czasowniki występujące z formą Gerund lub bezokolicznikiem

  2. Bezokolicznik celu

 13. Unit 6.1

  1. Rzeczowniki niepoliczalne

  2. A few vs A little and Few vs Little

  3. Rzeczowniki niezmienne w liczbie mnogiej

 14. Unit 6.2

  1. Przyimki czasu

  2. Przyimki miejsca

  3. Przyimki Ruchu

 15. Unit 7.1

  1. Must: Czasowniki modalne zobowiązania

  2. Have to: Czasowniki modalne zobowiązania

  3. Zaimki nieokreślone: something oraz nothing

 16. Unit 7.2

  1. Should: czasownik modalny pomocniczy

  2. Ought to: Czasownik modalny pomocniczy

  3. Should vs Ought to

 17. Unit 8.1

  1. Pytania z like

  2. Porównania z like

  3. Can oraz Could: czasowniki modalne zdolności

 18. Unit 8.2

  1. May: Czasownik modalny możliwości

  2. One i Ones

  3. So that vs So … that

 19. Unit 9.1

  1. Tworzenie przysłówków

  2. Przysłówki sposobu

  3. Przysłówki stopnia

  4. Przysłówki miejsca

 20. Unit 9.2

  1. Przyimki miejsca – rozwinięcie

  2. Przyimki metody i sposobu

  3. Przyimki posiadania

 21. Unit 10.1

  1. Zdania porównawcze: As … as

  2. Wzmacniacze i środki łagodzące

  3. Określniki ilościowe

 22. Unit 10.2

  1. Częste połączenia przymiotników oraz przyimków

  2. Czasowniki frazowe

 23. Unit 11.1

  1. Wh- Pytania słowa: Who…?

  2. Wh- pytania in w formie przeszłej

 24. Unit 11.2

  1. Tworzenie końcówki pytającej

  2. Pytania z Shall…?

 25. Unit 12.1

  1. Revision Topics 1-6

 26. Unit 12.2

  1. Revision Topics 7-11