A few vs A little and Few vs Little

Be going to

Bezokolicznik celu

Can oraz Could: czasowniki modalne zdolności

Czasowniki frazowe

Czasowniki występujące z formą Gerund lub bezokolicznikiem

Częste połączenia przymiotników oraz przyimków

For oraz Since z Present Perfect

Future Simple przeczenia

Future Simple pytania

Future Simple zdania twierdzące

Have to: Czasowniki modalne zobowiązania

Imiesłów czasu przeszłego

Imiesłów przymiotnikowy czynny i bierny

May: Czasownik modalny możliwości

Must: Czasowniki modalne zobowiązania

Określniki ilościowe

One i Ones

Ought to: Czasownik modalny pomocniczy

Past Continuous przeczenia

Past Continuous Pytania

Past Continuous zdanie twierdzące

Pierwszy tryb warunkowy

Porównania z like

Present Continuous dla przyszłości

Present Perfect pytania

Present Perfect vs Past Simple

Present Perfect zdania przeczące

Present Perfect zdania twierdzące

Przyimki czasu

Przyimki metody i sposobu

Przyimki miejsca

Przyimki miejsca – rozwinięcie

Przyimki posiadania

Przyimki Ruchu

Przysłówki czasu

Przysłówki czasu z Present Perfect

Przysłówki częstotliwości

Przysłówki miejsca

Przysłówki sposobu

Przysłówki stopnia

Przyszłość z Will oraz Be going to

Pytania z like

Pytania z Shall…?

Revision

Revision Topics 1-6

Revision Topics 7-11

Rzeczowniki niepoliczalne

Rzeczowniki niezmienne w liczbie mnogiej

Should vs Ought to

Should: czasownik modalny pomocniczy

So that vs So … that

To be used to przeczenia

To be used to pytania

To be used w zdaniach oznajmujących

Tworzenie końcówki pytającej

Tworzenie przysłówków

Wh- pytania in w formie przeszłej

Wh- Pytania słowa: Who…?

Wzmacniacze i środki łagodzące

Zaimki nieokreślone: something oraz nothing

Zaimki zależne ludzi oraz rzeczy

Zaimki zależne miejsca i czasu

Zaimki zwrotne

Zdania porównawcze: As … as

Zdanie podrzędnie złożone okolicznikowe czasu

Zerowy Tryb Warunkowy