Unit 5.2

Czasowniki występujące z formą Gerund lub bezokolicznikiem

Verb Phrase

Download Download eBook Download ebook Print This Post Print This Post

Introduction

Pewne czasowniki wymagają by po nich była forma gerund lub infinitive.

Form

Czasowniki występujące z formą gerund (czasownik zachowujący się jak rzeczownik) lub bezokolicznik (podstawowa forma czasownika poprzedzona to) mają takie struktury:

  • Najczęściej używane verbs + gerund [verb + -ing] to: admitavoidcelebratedislikesuggestgive upmisstolerate
  • Najczęściej używane verbs + infinitive [to + verb] to: agreecaredecidehopemanagepretendseemwait

Example

Verbs + gerund

  • They admitted making a mistake.
  • He avoided paying taxes.
  • She celebrated passing her driving test.

Verbs + infinitive

  • We agreed to pay more for the house.
  • She just doesn’t care to come tonight.
  • I decided to travel for a year.

Use

Używamy verb + gerund/infinitive jeśli chcemy użyć po czasowniku innego czasownika. Niektóre czasowniki są używane z formą gerund a niektóre z bezokolicznikiem, i nie ma zasady żeby je rozróżnić.

Summary

Pewne czasowniki występują z formą gerund (czasowniki zachowujące się jak rzeczowniki) lub bezokolicznik (to + verb). Nie ma zasady dotyczącej tego tematu, dlatego musisz nauczyć się ich na pamięć.

  • Najczęściej używanymi czasownikami występującymi z formą gerund to: admitavoidcelebratedislikesuggestgive upmisstolerate
  • Najczęściej używanymi czasownikami występującymi z bezokolicznikiem to: agreecaredecidehopemanagepretendseemwait

Na przykład:
— “admit loving you.” = Czasownik admit występuje z formą gerund.
— “decided to marry him.” = Czasownik decide występuje z bezokolicznikiem.

Przejrzyjmy jeszcze raz sekcję [Form]. Wróć jeszcze raz do sekcji [Example] która prezentuje omówiony temat wewnątrz kontekstu.

Books4Languages feedback

License

English Grammar A2 Level for Polish speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book