შესავალი

Contributors

ეს წიგნი წარმოადგენს A2 დონის სახელმძღვანელოს გრამატიკის ნაწილს, რომელიც მიზნად ისახავს ინგლისურის, როგორც მეორე ენის სწავლებას. იგი არის My English Skills წიგნების სერიის ნაწილი და სრულადაა ნათარგმნი ქართულად. სახელმძღვანელო შექმნილია მისი სხვა ენებზე ადაპტაციის მიზნით. ჩვენ გთავაზობთ დინამიურ სისტემას, დაწყებულს ენების ინტეგრირებული კურიკულუმით, რომლის შინაარსი დანაწილებულია სასწავლი მასალის შესაბამისად.

More exercises

License