შესავალი

General

ეს წიგნი წარმოადგენს A2 დონის სახელმძღვანელოს გრამატიკის ნაწილს, რომელიც მიზნად ისახავს ინგლისურის, როგორც მეორე ენის სწავლებას. იგი არის My English Skills წიგნების სერიის ნაწილი და სრულადაა ნათარგმნი ქართულად. სახელმძღვანელო შექმნილია მისი სხვა ენებზე ადაპტაციის მიზნით. ჩვენ გთავაზობთ დინამიურ სისტემას, დაწყებულს ენების ინტეგრირებული კურიკულუმით, რომლის შინაარსი დანაწილებულია სასწავლი მასალის შესაბამისად.

License

English Grammar A2 Level for Georgian speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book