მიმართებითი ნაცვალსახელები ადამიანებსა და საგნებთან

Pronouns

ნაცვალსახელები [pronouns] არის სიტყვები, რომლებიც გამოიყენება არსებითი სახელის განმეორების თავიდან ასაცილებლად {იხილეთ ნაცვალსახელები – პირის, A1 დონე}.

მიმართებითი ნაცვალსახელები [relative pronouns] გამოიყენება მიმართებითი წინადადების წარსადგენად. ისინი მიემართება ადამიანებს ან საგნებს და ანაცვლებს სუბიექტს, რომელიც მთავარ წინადადებაშია წარმოდგენილი. ასე საშუალება გვეძლევა თავი ავარიდოთ მის განმეორებას დამოკიდებულ წინადადებაში {იხილეთ ნაცვალსახელები – მიმართებითი, A1 დონე}.

მიმართებითი ნაცვალსახელები whom და whose მოდის არსებითი სახელის შემდეგ.

 • Whom
  • I called the salesman from whom I bought this watch.
  • This is the woman to whom I wanted to speak.
  • The people, for whom they were waiting, have arrived.
 • Whose
  • Helen, whose father is a baker, lives in an industrial city.
  • This is the painter whose statue is in the main square of the city.
  • This is my cousin whose clothes shop has the most expensive clothes.

Whom და whose გამოიყენება მიმართებითი წინადადების წარმოსადგენად. ისინი მიემართება ადამიანებს და გამოიყენება როგორც მათი იდენტიფიცირების, ასევე დამატებითი ინფორმაციის მოსაწოდებლად. ჩვენ ვიყენებთ:

 • Whom აკონკრეტებს, რომელ ადამიანზე გადადის მოქმედება;
 • Whose აკონკრეტებს, რომელ ადამიანს ეკუთვნის რაღაც.

მიმართებითი ნაცვალსახელები [Relative pronouns] Whom და whose გამოიყენება მიმართებითი წინადადების წარმოსადგენად და სუბიექტის მთავრ წინადადებაში განმეორების თავიდან ასაცილებლად. ორივე მათგანი მიემართება ადამიანებსა და არსებით სახელებს.

მაგალითად:
— “I am dating the girl whom I met at the restaurant.” = Whom მიემართება სიტყვას girl.
— “The girl, whose brother owns this restaurant, is Italian.” = Whose მიემართება სიტყვას girl.

მოდი, გავიმეოროთ ეს მასალა ფორმირების [Form] განყოფილებასთან ერთად. გადახედეთ მაგალითების [Example] განყოფილებას, რომელიც გვიჩვენებს ნასწავლის გამოყენებას კონტექსტში.

License

English Grammar A2 Level for Georgian speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book