ახლანდელი სრული კითხვითი


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

ახლანდელი სრული [present perfect] არის დრო, რომელიც გამოხატავს დასრულებულ მოქმედებებს, რომლებიც წარსულში მოხდა, თუმცა დაკავშირებულია აწმყოსთან და მასზე გავლენას კვლავაც ახდენს.

კითხვითი [interrogative] ფორმით ზმნა გამოიყენება კითხვის დასასმელად.

Form

ახლანდელ სრულ დროს, თავისი კითხვითი ფორმით, აქვს შემდეგი სტრუქტურა:
Have + subject + past participle + …?

 • To Have: მხოლობითი რიცხვის მესამე პირი იცვლება have -დან has-ში;
 • წესიერი მიმღეობები [regular past participles] ყალიბდება ზმნის საწყის ფორმაზე -d ან -ed დამატებით. არაწესიერი მიმღეობები [irregular past participles] უნდა დავიზეპიროთ.
Hav Subject Past Participle Question
Mark
Have I/you worked ?
Has he/she/it worked ?
Have we/you/they worked ?

Example

 1. წარსული სიტუაციები, რომელთაც შედეგი აწმყოში აქვთ;
  • Have I lost my car keys?
  • Has he put on weight?
  • Have we finished our homework?
 2. დასრულებული სიტუაციები, რომლებიც ცხოვრებისეულ გამოცდილებას მიემართება.
  • Have I talked to her four times?
  • Has she visited this castle?
  • Have they travelled without their computer?

Use

ჩვენ ვიყენებთ ახლანდელ განგრძობით დროს კითხვით ფორმაში, რათა კითხვა დავსვათ:

 1. წარსულ სიტუაციებს, რომელთაც შედეგი აწმყოში აქვთ;
 2. დასრულებულ სიტუაციებს, რომლებიც ცხოვრებისეულ გამოცდილებას მიემართება.

Summary

ჩვენ ვიყენებთ ახლანდელ სრულ [present perfect] დროს მტკიცებით [affirmative] ფორმაში, რათა კითხვა დავსვათ დასრულებულ მოქმედებებზე, რომლებიც წარსულში მოხდა, თუმცა დაკავშირებულია აწმყოსთან და მასზე გავლენას კვლავაც ახდენს.

სტრუქტურა ასეთია:
To Have + subject + past participle + …? (has მხოლობითი რიცხვის მესამე პირისთვის)

მაგალითად:
— “Has she worked on an important project this morning?” = ჩვენ ვიყენებთ ახლანდელ სრულ დროს [present perfect], იმიტომ რომ წარსული მოქმედება გავლენას ახდენს აწმყოზე.
♦ “Did she work on an important project yesterday?” = ჩვენ ვიყენებთ წარსულ მარტივ დროს [past simple], იმიტომ რომ ეს არის წარსულის მოქმედება, რომელიც დასრულდა და საჭირო არაა ხაზი გაესვას მის შედეგებს აწმყოზე.

შენიშვნა: მიმღეობა [past participle] როგორც წესი, გამოიყენება სრული დროების ფორმაციისთვის და მიანიშნებს დასრულებულ მოქმედებებზე. იგი ყალიბდება ზმნის საწყის ფორმაზე -d ან  -ed-ის დამატებით. თუმცა, არაწესიერ ზმნებს აქვთ განსხვავებული ფორმები, ამიტომ ისინი უნდა დავიზეპიროთ.

მოდი, გავიმეოროთ ეს მასალა ფორმირების [Form] განყოფილებასთან ერთად. გადახედეთ მაგალითების [Example] განყოფილებას, რომელიც გვიჩვენებს ნასწავლის გამოყენებას კონტექსტში.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.



Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License