წარსული განგრძობითის უარყოფითი ფორმა


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

წარსული განგრძობითი [past continuous] (ან progressive) არის დრო, რომელიც გამოიყენება წარსულში მომხდარი სიტუაციებისთვის, რომლებიც გრძელდებოდა დროის გარკვეულ პერიოდში.

უარყოფითი [negative] ფორმით ზმნა უარყოფს, რომ რაღაც ხდებოდა წარსულში, დროის გარკვეულ მონაკვეთში.

Form

წარსულ განგრძობითს თავისი უარყოფითი ფორმით აქვს შემდეგი სტრუქტურა:
Subject + was/were + not + [verb + -ing] + …

 • Was/were:  to be ზმნის წარსული ფორმა;
 • უარყოფითის მოკლე ფორმები ემთხვევა to be ზმნის მოკლე ფორმებს წარსულ მარტივ დროში: I wasn’t – you weren’t – he wasn’t…
Subject was/were + not Verb + -ing
I was not working
You were not working
He/She/It was not working
We/You/They were not working

Example

 1. დიდი ხნის განმავლობაში მიმდინარე მოქმედებები, რომლებიც შეწყდა ხანმოკლე მოქმედებით
  • I wasn’t running in the park when you sent me that message.
  • She wasn’t doing sport when I called her.
  • They weren’t watching TV when she got back from work.
 2. სიტუაციები, რომლებიც წარსულში ზუსტ დროს ხდებოდა
  • I wasn’t running in the park at 9 o’clock.
  • She wasn’t doing sport when I called her at 11:45.
  • They weren’t watching TV when she returned from work at 7 o’ clock.
 3. განუწყვეტლივ მიმდინარე მოქმედებები
  • I wasn’t running.
  • He wasn’t crossing the road.
  • We weren’t watching TV during our break.
 4. ხანგრძლივობა წარსულში
  • I wasn’t working in the bakery last summer.
  • She wasn’t doing sport every day last year.
  • They weren’t watching TV all day when they were young.
 5. სინქრონული მოქმედებები წარსულში
  • I wasn’t running while she was walking.
  • She wasn’t doing sport while her mother was cooking.
  • We weren’t talking while the kids were watching TV.
 6. მოქმედებების მიმდევრობა წარსულში
  • I went to the park, the kids weren’t playing on the grass, their parents weren’t sitting on the fence and teenagers weren’t running.
  • She went home and her mother wasn’t working on the laptop, her father wasn’t watching tv and her sister wasn’t studying.
  • We went to the doctor today and while we were waiting at the doctor the other patients weren’t reading magazines, weren’t talking on the phone and the secretary wasn’t typing anything on the computer.
 7. განმეორებადი და შემაწუხებელი მოქმედებები (სიტყვასთან always)
  • I wasn’t going to class late.
  • She wasn’t doing sport everyday for years to become a good athlete.
  • They weren’t watching TV on high volume late at night.

Use

წარსული განგრძობითი დრო თავისი უარყოფითი ფორმით უარყოფს სიტუაციებსა და მოქმედებებს, რომლებიც წარსულში ხდებოდა. როგორც წესი, ჩვენ ვგულისხმობთ ხანგრძლივად მიმდინარე მოქმედებებს.
წარსული განგრძობითი გამოიყენება შემდეგი სიტუაციებისთვის:

 1. დიდი ხნის განმავლობაში მიმდინარე მოქმედებები, რომლებიც შეწყდა ხანმოკლე მოქმედებით (რაღაც, რაც მოულოდნელად მოხდება უკვე მიმდინარე მოქმედების განმავლობაში);
 2. სიტუაციები, რომლებიც წარსულში ზუსტ დროს ხდებოდა (მოცემულია თარიღი, საათი, დამატებითი ინფორმაცია წარსულში მიმდინარე დროის შესახებ);
 3. განუწყვეტლივ მიმდინარე მოქმედებები (სიტუაციები, რომლებიც ხდებოდა დროის გარკვეულ მონაკვეთში);
 4. ხანგრძლივობა წარსულში (სიტუაციები, რომლებიც ხდებოდა წარსული დროის გარკვეულ მონაკვეთში);
 5. სინქრონული მოქმედებები წარსულში (ორი მოქმედება, რომელიც ერთდროულად ხდებოდა);
 6. მოქმედებების მიმდევრობა წარსულში (როგორც წესი, აღწერს სიტუაციას, რომელშიც განსხვავებული მოქმედებები ერთსა და იმავე დროს ხდებოდა);
 7. განმეორებადი და შემაწუხებელი მოქმედებები (სიტყვასთან always ან მსგავს გამონათქვამებთან გამოხატავს განმეორებად მოქმედებას).

Summary

წარსული განგრძობითი [past continuous] თავისი უარყოფითი [negative] უარყოფს წარსულში მომხდარ სიტუაციებს, რომლებიც მიმდინარეობდა დროის გარკვეულ პერიოდში.

სტრუქტურა ასეთია:
Subject + was/were + not + [verb + -ing] + …

მაგალითად:
— “I was not playing football when the phone rang.” = ჩვენ ვიყენებთ წარსულ განგრძობითს  [past continuous] რათა გამოვხატოთ მოქმედებარომელიც არ ხდებოდა, მაშინ, როცა ტელეფონმა დარეკა.
♦ “I did not play football.” = ჩვენ ვიყენებთ წარსულ მარტივს, რათა გამოვხატოთ წარსულში მომხდარი და დასრულებული მოქმედებისთვის.

მოდი, გავიმეოროთ ეს მასალა ფორმირების [Form] განყოფილებასთან ერთად. გადახედეთ მაგალითების [Example] განყოფილებას, რომელიც გვიჩვენებს ნასწავლის გამოყენებას კონტექსტში.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License