Unit 3.2

Thì quá khứ tiếp diễn ở thể phủ định

Advertising

Introduction

Quá khứ tiếp diễn [past continuous] (hoặc progressive) là thì được sử dụng để diễn tả các tình huống xảy ra trong quá khứ và đang diễn ra bất cứ lúc nào trong một khoảng thời gian.

Khi được thể hiện dưới thể phủ định [negative], động từ bác bỏ/ phủ nhận rằng một cái gì đó đã xảy ra trong một khoảng thời gian đã qua.

Form

Quá khứ tiếp diễn ở thể phủ định có cấu trúc:
Subject + was/were + not + [verb + -ing] + …

 • Was/were: quá khứ đơn của động từ to be
Subject was/were + not Verb + -ing
I was not working
You were not working
He/She/It was not working
We/You/They were not working

Hình thức rút gọn của thể phủ định cũng giống như hình thức rút gọn của to be trong quá khứ đơn: I wasn’t – you weren’t – he wasn’t…

Example

Hành động nền dài hơn bị gián đoạn bởi một hành động ngắn hơn

 • I wasn’t running in the park when you sent me that message.
 • She wasn’t practising sport when I called her.
 • They weren’t watching TV when she got back from work.

Sự kiện xảy ra vào một thời điểm chính xác trong quá khứ

 • I wasn’t running in the park at 9 o’clock.
 • She wasn’t practising sport when I called her at 11:45.
 • They weren’t watching TV when she returned from work at 7 o’ clock.

Hành động không bị gián đoạn trong tiến trình trong một thời gian

 • I wasn’t running.
 • He wasn’t crossing the road.
 • We weren’t watching TV during our break.

Khoảng thời gian trong quá khứ

 • I wasn’t working in the bakery last summer.
 • She wasn’t practising sport every day last year.
 • They weren’t watching TV all day when they were young.

Những hành động đồng thời trong quá khứ

 • I wasn’t running while she was walking.
 • She wasn’t practising sport while her mother was cooking.
 • We weren’t talking while the kids were watching TV.

Chuỗi hành động xảy ra trong quá khứ

 • I went to the park, the kids weren’t playing on the grass, their parents weren’t sitting on the fence and teenagers weren’t running.
 • She went home and her mother wasn’t working on the laptop, her father wasn’t watching tv and her sister wasn’t studying.
 • We went to the doctor today and while we were waiting at the doctor the other patients weren’t reading magazines, weren’t talking on the phone and the secretary wasn’t typing anything on the computer.

Hành động lặp đi lặp lại hoặc gây phiền nhiễu (luôn luôn)

 • I wasn’t going to class late.
 • She wasn’t doing sport everyday for years to become a good athlete.
 • They weren’t watching TV on high volume late at night.

Use

Chúng ta sử dụng thì quá khứ tiếp diễn ở thể phủ định của nó, để bác bỏ:

 • Một hành động nền dài hơn bị gián đoạn bởi một hành động ngắn hơn bất ngờ (điều gì đó bất ngờ xảy ra trong khi một sự kiện dài hơn khác đang diễn ra);
 • Một sự kiện đã xảy ra vào một thời điểm chính xác trong quá khứ (thể hiện ngày, giờ hoặc cung cấp thông tin thời gian cụ thể về một sự kiện đang diễn ra tại một thời điểm trong quá khứ);
 • Một hành động không bị gián đoạn đang diễn ra trong một thời gian (sự kiện đang diễn ra trong quá khứ trong một khoảng thời gian dài);
 • Khoảng thời gian trong quá khứ (sự kiện đang diễn ra trong quá khứ trong một khoảng thời gian kéo dài);
 • Hành động đồng thời trong quá khứ (hai sự kiện đã xảy ra cùng một lúc);
 • Các hành động xảy ra trong quá khứ theo trình tự (thường được sử dụng để mô tả một tình huống trong đó các sự kiện khác nhau đã xảy ra cùng một lúc);
 • Hành động lặp đi lặp lại hoặc gây phiền nhiễu (với các biểu thức luôn luôn hoặc tương tự gợi ý ý tưởng về một sự kiện lặp lại).

Summary

Chúng ta sử dụng thì quá khứ tiếp diễn [past continuous] ở thể phủ định [negative] để bác bỏ/ phủ nhận các tình huống xảy ra trong quá khứ và đang được diễn ra tại mọi thời điểm trong một khoảng thời gian.

Khi chúng ta sử dụng thì quá khứ tiếp diễn ở thể phủ định, chúng ta bắt đầu với chủ ngữ theo sau bởi was not hoặc were not và động từ thêm -ing.

Ví dụ:
— “I was not playing football when the phone rang.” = Chúng ta sử dụng quá khứ tiếp diễn để diễn tả một hành động không xảy ra khi một hành động khác xảy ra.
♦ “I did not play football.” = Chúng ta sử dụng quá khứ đơn để diễn tả ý tưởng về một hành động không xảy ra trong quá khứ.

Hãy xem lại nội dung trong mục [Form]. Hãy xem ví dụ [Example] để thấy việc sử dụng nó trong ngữ cảnh của câu.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License