Unit 7.1

Have to: Động từ khiếm khuyết chỉ sự bắt buộc

Advertising

Introduction

Động từ khiếm khuyết [modal verb] là một loại trợ động từ (trợ giúp) không có ý nghĩa riêng nhưng nó sửa đổi động từ chính, thay đổi ý nghĩa của nó và cung cấp thêm chi tiết về hành động.

Have to (Phải) một loại trợ động từ được sử dụng để thể hiện sự chắc chắn, cần thiết hoặc nghĩa vụ mạnh mẽ đến từ các yếu tố bên ngoài.

Form

Have to có thể được thể hiện dưới ba hình thức:

Khẳng định

Cấu trúc của nó ở thể khẳng định [affirmative] là:
Subject + have/has to + verb + …

 • Have/has: ở thể khẳng định, ngôi thứ ba số ít thay đổi từ have sang has.
Subject have/has to Verb
I/You have to work
He/She/It has to work
We/You/They have to work

Phủ định

Cấu trúc của nó ở thể phủ định [negative] là:
Subject + do/does + not + have to + verb + …

 • Do/does: ở thể phủ định, ngôi thứ ba số ít thay đổi từ do sang does;
Subject do/does + not have to Verb
I/You do not have to work
He/She/It does not have to work
We/You/They do not have to work

Các dạng rút gọn của thể phủ định giống như dạng rút gọn của hiện tại đơn: I don’t – you don’t – he doesn’t…

Interrogative

Cấu trúc của nó ở thể nghi vấn [interrogative] là:
Do/Does + subject + have to + verb + …?

 • Do/does: ở thể nghi vấn, ngôi thứ ba số ít thay đổi từ do sang does.
Do/Does Subject have to Verb Question
Mark
Do I/you have to work ?
Does he/she/it have to work ?
Do we/you/they have to work ?

Example

Một nghĩa vụ mạnh mẽ

 • The owner said I have to move to another house.
 • She doesn’t have to clean the kid’s clothes everyday.
 • Do we have to clean the mess we made in the kitchen?

Một điều cần thiết

 • have to buy a new fridge, the one I have is broken.
 • Alissa doesn’t have to search for a student flat.
 • Do they have to paint the walls?

Không cần thiết hoặc nghĩa vụ phải làm một cái gì đó (phủ định)

 • We don’t have to sell the pig.
 • He doesn’t have to clean his room.
 • They don’t have to return from the island.

Mạnh mẽ, được mong đợi một cách hợp lý hoặc chắc chắn

 • This has to be her flat! She said it’s floor 2, flat 13.
 • The roses don’t have to be in a good state.
 • Do they have to boast like that? We know they are rich.

Use

Chúng ta sử dụng have to để chỉ ra rằng có một nghĩa vụ áp đặt bởi các yếu tố bên ngoài.

Nó đề cập đến:

 • Một nghĩa vụ mạnh mẽ (khẳng định, nghi vấn);
 • Một điều cần thiết (khẳng định, phủ định, nghi vấn);
 • Không cần thiết hoặc nghĩa vụ phải làm một cái gì đó (phủ định);
 • Một cái gì đó được mong đợi một cách hợp lý hoặc là một sự chắc chắn (khẳng định, phủ định, nghi vấn).

 

Summary

Động từ khiếm khuyết have to [modal verb have to] thể hiện sự chắc chắn, nghĩa vụ mạnh mẽ, sự cần thiết hoặc không có nghĩa vụ đến từ bên ngoài, từ các yếu tố bên ngoài.

Chúng ta có thể sử dụng nó trong các hình thức khác nhau:

 • Khẳng định: Chúng ta bắt đầu với chủ ngữ theo sau bởi have to và động từ. Trong ngôi thứ ba số ít chúng ta sử dụng has to
 • Phủ định: Chúng ta bắt đầu với chủ ngữ theo sau bởi do not have to và động từ. Trong ngôi thứ ba số ít chúng ta sử dụng does
 • Nghi vấn: Chúng ta bắt đầu với do theo sau là chủ ngữ, have to và động từ (câu kết thúc bằng dấu chấm hỏi). Trong ngôi thứ ba số ít chúng ta sử dụng does

Ví dụ:
— Khẳng định: “I have to go to school every day.” = Chủ ngữ bắt buộc phải đến trường mỗi ngày.
— Phủ định: “She doesn’t have to go to school every day.” = Chủ ngữ không cần thiết phải đi học mỗi ngày.
— Nghi vấn: “Does she have to go to school every day?” = Chúng ta hỏi liệu môn học có bắt buộc phải đi học mỗi ngày không.

LƯU Ý: Don’t have to (thể phủ định của hình thức have to) thường thể hiện rằng một cái gì đó không cần thiết phải được thực hiện.

Xin hãy xem lại nội dung trong mục [Form]. Hãy xem ví dụ [Example] để thấy việc sử dụng nó trong ngữ cảnh của câu.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License