Unit 6.2

Giới từ chỉ địa điểm

Advertising

Introduction

Giới từ [Prepositions] là những từ nhỏ kết nối các yếu tố trong một câu. Chúng rất cần thiết bởi vì chúng cung cấp thêm chi tiết về câu.

Chúng ta sử dụng giới từ chỉ địa điểm [prepositions of place] để định vị sự kiện trong không gian xác định {xem Giới từ chung chỉ thời gian và địa điểm, cấp A1}.

Form

Giới từ chỉ địa điểm không đứng một mình mà đứng cùng với các yếu tố khác của câu để tạo ra những gì chúng ta có thể gọi là cụm từ giới từ [prepositional phrases]: at, on, inby.

Example

At

 • I am waiting at the zoo for you.
 • He was at the game when it was snowing.
 • They love being at home with their dog.

On

 • You put many posters on the walls.
 • There was a rose on the way home.
 • We are not allowed to smoke on the bus.

In

 • You can find wonderful paintings in this church.
 • There is a wild animal in that forest.
 • They lived in Canada for 10 years.

By

 • His dog is always walking by his side.
 • The house is by the swimming pool.
 • They are talking by the exhibition.

Use

Chúng ta sử dụng giới từ chỉ địa điểm để thể hiện vị trí của một cái gì đó hoặc ai đó.

Những giới từ chính là:

At

(nói chung, để chỉ những địa điểm lớn)

 • Vị trí chính xác tại một điểm (at the bus stop…);
 • Trước tên hoạt động nhóm (at the partyat the match…);
 • Kết hợp với: homeworkschooluniversitythe topthe bottom

On

(cụ thể hơn, để chỉ những địa điểm nhỏ)

 • Vị trí trên một bề mặt (on the floor…);
 • Trên một dòng (on the pathon the wayon the river…);
 • Phương tiện công cộng;
 • Phương hướng (the right and the left…)

In

(rất cụ thể, để chỉ những nơi nhỏ nhất)

 • Vị trí trong khu vực rộng lớn;
 • Không gian ba chiều và các khu vực được bao quanh ở tất cả các phía (in a forestin the office…);
 • Lục địa, tiểu bang, quốc gia, tòa nhà…

By

 • Trái hoặc phải của ai đó hoặc một cái gì đó;
 • Bên cạnh ai đó hoặc một cái gì đó;
 • Một khoảng cách không xa (near).

Summary

Giới từ chỉ địa điểm [Prepositions of place] được sử dụng để định vị một sự kiện trong không gian xác định.

Các giới từ chính chỉ địa điểm là: at, on, in và by.

Ví dụ:
— “I work at home today.” = Chúng ta sử dụng at để nói về một điểm hoặc địa điểm cụ thể.
— “I work on the left of the corner.” = Chúng ta sử dụng on để nói về phương hướng.
— “I work in this building.” = Chúng ta sử dụng in để nói về vị trí bên trong một không gian 3 chiều.
— “I work by this building.” = Chúng ta sử dụng by để thể hiện rằng một nơi gần với một nơi khác.

Xin hãy xem lại nội dung trong mục [Form]. Hãy xem ví dụ [Example] để thấy việc sử dụng nó trong ngữ cảnh của câu.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License