Unit 8.1

So sánh với Like

Advertising

Introduction

Like như một động từ được sử dụng để diễn tả những điều chúng ta thích và tận hưởng.

Giới từ like được sử dụng để so sánh giữa hai điều hoặc ý tưởng hoặc những thứ giống hệt nhau.

Form

So sánh với like thường sử dụng cấu trúc:
Clause + like + noun/pronoun + …

Mệnh đề được tạo thành từ chủ ngữ + động từ.

Example

  • Your house looks like my mother’s house.
  • This boy cleans like a robot.
  • Those student apartments look like garbage.

Use

Chúng ta sử dụng like để so sánh hai thứ giống nhau hoặc giống hệt nhau.

Summary

Giới từ like được sử dụng để so sánh giữa hai điều hoặc ý tưởng hoặc những thứ giống hệt nhau.

Like được đặt giữa mệnh đề đầu tiên và một danh từ hoặc đại từ.

Ví dụ:
— “The kitchen smells like flowers.” = Like giúp chúng ta so sánh mùi của nhà bếp và hoa.

Xin hãy xem lại nội dung trong mục [Form]. Hãy xem ví dụ [Example] để thấy việc sử dụng nó trong ngữ cảnh của câu.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License