Unit 7.2

Ought to: Trợ động từ tình thái

Advertising

Introduction

Động từ khiếm khuyết [modal verb] là một loại trợ động từ (trợ giúp) không có ý nghĩa riêng nhưng nó sửa đổi động từ chính, thay đổi ý nghĩa của nó và cung cấp thêm chi tiết về hành động.

Ought to là một trợ động từ tình thái được sử dụng để thể hiện nghĩa vụ thông qua lời khuyên hoặc lời khuyến nghị.

Form

Ought to luôn luôn có cùng một hình thức ngay cả đối với ngôi thứ ba và chúng tôi tìm thấy cấu trúc này trong ba hình thức của nó.

Khẳng định

Cấu trúc của nó ở thể khẳng định [affirmative] là:
Subject + ought to + verb + …

Subject ought to Verb
I/You ought to work
He/She/It ought to work
We/You/They ought to work

Phủ định

Cấu trúc của nó ở thể phủ định [negative] là:
Subject + ought + not + to + verb + …

Subject ought to + not Verb
I/You ought not to work
He/She/It ought not to work
We/You/They ought not to work

Hình thức rút gọn của thể phủ định là: oughtn’t.

Nghi vấn

Cấu trúc của nó ở thể nghi vấn [interrogative] là:
Ought + subject + to + verb + …?

Ought Subject to Verb Question
Mark
Ought I/you to work ?
Ought he/she/it to work ?
Ought we/you/they to work ?

LƯU Ý: Should hoặc did được sử dụng ở một số chỗ thay thế. To không được sử dụng trong thẻ câu hỏi.

Example

Mức độ nhẹ hơn nghĩa vụ /  nhiệm vụ

 • You ought to apologise.
 • Smoking oughtn’t be allowed at school.
 • You ought to get the diploma soon.

Khuyên bảo

 • You ought to work out more.
 • He oughtn’t memorise the rule, it’s better to understand it.
 • Ought we to read the syllabus of the course?

Use

Chúng ta sử dụng ought to khi:

 • Chúng ta chỉ ra mức độ nhẹ hơn nghĩa vụ hoặc nhiệm vụ;
 • Chúng ta đưa ra lời khuyên và hỏi về lời khuyên (khuyến nghị).

Ought to có thể xem là không mạnh như là must.

Summary

Trợ động từ tình thái [modal verb] ought to thể hiện mức độ nhẹ hơn nghĩa vụ hoặc lời khuyên. Nó có thể được coi là không mạnh mẽ như must.

Chúng ta có thể sử dụng nó trong các hình thức khác nhau:

 • Khẳng định: Chúng ta bắt đầu với chủ ngữ theo sau bởi ought to và động từ.
 • Phủ định: Chúng ta bắt đầu với chủ ngữ theo sau bởi ought not to và động từ.
 • Nghi vấn: Chúng ta bắt đầu với ought theo sau là chủ ngữ và to và động từ (câu kết thúc bằng dấu chấm hỏi).

Ví dụ:
— Khẳng định: “You ought to do your homework to understand the subject.” = Ought to được sử dụng để đưa ra một lời khuyên.
— Phủ định: “You oughtn’t to do your homework to understand the subject.” = Oughtn’t được sử dụng để đưa ra một lời khuyên..
— Nghi vấn: “Ought you to do your homework to understand the subject?” = Ought? được sử dụng để hỏi xác nhận lời khuyên.
♦ “You must do your homework or you will fail the class.” = Must thể hiện nghĩa vụ mạnh mẽ hơn.

Xin hãy xem lại nội dung trong mục [Form]. Hãy xem ví dụ [Example] để thấy việc sử dụng nó trong ngữ cảnh của câu.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License