Unit 7.2

Should: Trợ động từ tình thái

Advertising

Introduction

Động từ khiếm khuyết [modal verb] là một loại trợ động từ (trợ giúp) không có ý nghĩa riêng nhưng nó sửa đổi động từ chính, thay đổi ý nghĩa của nó và cung cấp thêm chi tiết về hành động.

Should là một trợ động từ tình thái được sử dụng để thể hiện nghĩa vụ thông qua lời khuyên hoặc lời khuyến nghị.

Form

Should luôn luôn có cùng một hình thức ngay cả đối với ngôi thứ ba và chúng tôi tìm thấy cấu trúc này trong ba hình thức của nó.

Khẳng định

Cấu trúc của nó ở thể khẳng định [affirmative] là:
Subject + should + verb + …

Subject should Verb
I/You should work
He/She/It should work
We/You/They should work

Phủ định

Cấu trúc của nó ở thể phủ định [negative] là:
Subject + should + not + verb + …

Subject should + not Verb
I/You should not work
He/She/It should not work
We/You/They should not work

Hình thức rút gọn của thể phủ định là: shouldn’t.

Nghi vấn

Cấu trúc của nó ở thể nghi vấn [interrogative] là:
Should + subject + verb + …?

Should Subject Verb Question
Mark
Should I/you work ?
Should he/she/it work ?
Should we/you/they work ?

 

Example

Mức độ nhẹ hơn nghĩa vụ /  nhiệm vụ

 • should never be late to school again!
 • He shouldn’t talk to his classmates during the exam.
 • We should always wear seatbelts when we drive the car.

Tư vấn (lời khuyên)

 • You should be quiet when you visit a public library.
 • She shouldn’t revise the units that are not in the exam.
 • Should we memorise this rule?

Use

Chúng ta sử dụng should khi:

 • Chúng ta chỉ ra mức độ nhẹ hơn nghĩa vụ hoặc nhiệm vụ ;
 • Chúng ta đưa ra lời khuyên và hỏi về lời khuyên (khuyến nghị).

Should có thể xem là không mạnh bằng must.

Summary

Trợ động từ tình thái [modal verb] should thể hiện mức độ nhẹ hơn nghĩa vụ hoặc lời khuyên. Nó có thể được coi là không mạnh mẽ như must.

Chúng ta có thể sử dụng nó trong các hình thức khác nhau:

 • Khẳng định: Chúng ta bắt đầu với chủ ngữ theo sau bởi should và động từ.
 • Phủ định: Chúng ta bắt đầu với chủ ngữ theo sau bởi should not và động từ
 • Nghi vấn: Chúng ta bắt đầu với should theo sau là chủ ngữ và động từ (câu kết thúc bằng dấu chấm hỏi).

Ví dụ:
— Khẳng định: “You should do your homework to understand the subject.” = Should được sử dụng để đưa ra lời khuyên một cách thân thiện.
— Phủ định: “You shouldn’t do your homework to understand the subject.” = Shouldn’t được sử dụng để đưa ra lời khuyên một cách thân thiện.
— Nghi vấn: “Should you do your homework to understand the subject?” = Should? được sử dụng để hỏi xác nhận lời khuyên.
♦ “You must do your homework or you will fail the class.” = Must thể hiện nghĩa vụ mạnh mẽ hơn.

Xin hãy xem lại nội dung trong mục [Form]. Hãy xem ví dụ [Example] để thấy việc sử dụng nó trong ngữ cảnh của câu.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License