Unit 7.2

Should vs Ought to

Advertising

Introduction

Cả should và ought to đều thuộc nhóm trợ động từ [modal verbs] tình thái chúng không có ý nghĩa gì nhưng nó sửa đổi động từ chính, thay đổi nghĩa của nó và cung cấp thêm chi tiết về hành động.

Should và ought to được sử dụng để thể hiện nghĩa vụ thông qua lời khuyên hoặc khuyến nghị.

Form

Should và ought to luôn luôn được theo sau bởi động từ nguyên mẫu [infinitive]. Nó có các hình thức tương tự ngay cả đối với ngôi thứ ba số ít.

Hình thức của thể khẳng định:

 • Should: Subject + should + infinitive + …
 • Ought to: Subject + ought to + infinitive + …

Hình thức của thể phủ định:

 • Should: Subject + should + not + infinitive + …
 • Ought to: Subject + ought + not + to + infinitive + …

Hình thức của thể nghi vấn:

 • Should: Should + subject + infinitive + …?
 • Ought to: Ought + subject + to + infinitive + …?

Example

Should

 • We should go now. / We should to go now.
 • We shouldn’t go now.
 • Should we go now?

Ought to

 • We ought to go now. / We ought go now.
 • We oughtn’t to go now.
 • Ought we to go now?

Use

Cả hai động từ tình thái này đều có một ý nghĩa rất giống nhau và người ta có thể thay thế cho động từ còn lại. Chúng có thể được coi là không mạnh như must.

Tuy nhiên, should được sử dụng thường xuyên hơn nhiều và nó ít trang trọng hơn ought to. Hầu như không bao giờ được sử dụng ở dạng phủ định và nghi vấn.

Summary

Trợ động từ tình thái [modal verbsshould và ought to thể hiện nghĩa nhẹ hơn nghĩa vụ hoặc lời khuyên. Chúng luôn được theo sau bởi động từ nguyên mẫu [infinitive].

Chúng khác nhau trong cách sử dụng mặc dù cả hai đều có ý nghĩa tương tự nhau.

 • Should được sử dụng thường xuyên hơn và ít trang trọng hơn.
 • Ought to không phổ biến trong sử dụng hàng ngày, đặc biệt là ở thể phủ định và nghi vấn, và mang nghĩa trang trọng.

Ví dụ:
—  “You should apologise.” / “You ought to apologise.” = Should và ought to có nghĩa giống nhau.

Xin hãy xem lại nội dung trong mục [Form]. Hãy xem ví dụ [Example] để thấy việc sử dụng nó trong ngữ cảnh của câu.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License