Unit 1.2

Quá khứ phân từ

Advertising

Introduction

Quá khứ phân từ [Past participle] là một động từ được sử dụng để tạo thành các thì khác (chẳng hạn như thì hiện tại hoàn thành [present perfect]).

Nhiều dạng quá khứ phân từ [past participle] của động từ là bất quy tắc [irregular].

Form

Quá khứ phân từ là một dạng của động từ được sử dụng để hình thành quá khứ hoàn thành, quá khứ hoàn thành tiếp diễn, hiện tại hoàn thành, hiện tại hoàn thành tiếp diễn, tương lai hoàn thành, thì tương lai hoàn thành tiếp diễn và thể bị động.

Thông thường

Quá khứ phân từ thông thường [regular past participles] tuân theo tất cả các quy tắc hình thành của quá khứ đơn được thực hiện bằng cách thêm -ed vào cuối các động từ.

{kiểm tra chủ đề Hiện tại hoàn thành [Present Perfect]}.

Bất quy tắc

Quá khứ phân từ bất quy tắc [Irregular past participle] động từ không theo quy tắc này, chúng ta phải học thuộc lòng.

Các động từ bất quy tắc thường được sử dụng là:

Verb Past Participle
become become
break broken
bring brought
buy bought
do done
draw drawn
drink drunk
eat eaten
feel felt
find found
go gone
have had
hear heard
keep kept
read read
run run
say said
see seen
teach taught
write written

 

Example

Quá khứ hoàn thành [Past Perfect ]

 • I had studied every night.
 • He had finished the course this year.
 • We had fought many times.

Quá khứ hoàn thành tiếp diễn [Past perfect continuous]

 • I had been studying every night.
 • He had been finishing the course this year.
 • We had been fighting many times.

Hiện tại hoàn thành [Present Perfect]

 • I have studied every night this week.
 • He has finished the course recently.
 • We have fought a lot.

Tương lai hoàn thành [Future Perfect]

 • I will have studied every night.
 • He will have finished the course by the end of the year.
 • We will have fought a lot.

Tương lai hoàn thành tiếp diễn [Future perfect continuous]

 • I will have been studying every night for weeks.
 • He will have been finishing the course.
 • We will have been fighting too much.

Use

Chúng ta sử dụng quá khứ phân từ [past participle] để tạo thành động từ trong các thì khác nhau.

Summary

Quá khứ phân từ là một dạng động từ được sử dụng trong việc hình thành nhiều thì. Nó được tạo ra bằng cách thêm -ed ở cuối các động từ, nhưng có nhiều động từ bất quy tắc [irregular].

Ví dụ:
— Thông thường : “Watch” ⇒ “I have watched a great movie tonight.” = Chúng ta thêm -ed vào cuối động từ.
— Bất quy tắ : “Write” ⇒ “I have written many e-mails today.” / “I have writed many e-mails today.” = Động từ write là động từ bất quy tắc vì vậy nên nó không theo quy tắc thêm -ed, thay vào đó phải đổi thành written.

Hãy xem lại nội dung trong mục [Form]. Hãy xem ví dụ [Example] để thấy việc sử dụng nó trong ngữ cảnh của câu.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License