Unit 11.1

Câu hỏi Wh- với từ : Who…?

Advertising

Introduction

Các câu hỏi Wh- [Wh- questions] luôn bắt đầu bằng một trong những từ wh- dùng để hỏi [wh- question words] (đại từ nghi vấn), trong đó cho biết loại thông tin nào được mong muốn {xem Câu hỏi Wh- , Cấp độ A1}.

Đại từ who là một câu hỏi wh- được sử dụng để hỏi về chủ ngữ của hành động.

Form

Đại từ who là một đại từ nghi vấn trùng với ngôi thứ ba số ít và đóng vai trò là chủ ngữ của câu.

Câu hỏi với who có cấu trúc:
Who + verb (third person singular) + …?

Example

  • Who works at the Red Cross?
  • Who has help?
  • Who belongs to a political party?

Use

Chúng ta sử dụng Who để hỏi về chủ ngữ của hành động.

Summary

Who là một từ của câu hỏi wh- [wh- question] được sử dụng để hỏi về chủ ngữ của hành động. Đại từ này trùng với ngôi thứ ba số ít, và nó đóng vai trò là chủ ngữ của câu.

Ví dụ:
— “Who wants ice cream?” = Chúng ta sử dụng who để hỏi điều gì đó về ai đó.

Hãy xem lại nội dung trong mục [Form]. Hãy xem ví dụ [Example] để thấy việc sử dụng nó trong ngữ cảnh của câu.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License