Unit 9.2

Giới từ chỉ nơi chốn – mở rộng

Introduction

Giới từ [Prepositions] là những từ nhỏ kết nối các yếu tố trong một câu. Chúng rất cần thiết bởi vì chúng cung cấp thêm chi tiết về câu.

Chúng ta sử dụng giới từ chỉ nơi chốn [prepositions of place] để xác định vị trí của một sự kiện trong không gian [space]. {Xem: Giới từ chung; Cấp độ A1}

Form

Các giới từ chính chỉ địa điểm là:

Được sử dụng phổ biến nhất là: above, below, over, under, next to, near, behind, between, in front of, opposite

Example

  • She hung a picture above the fireplace.
  • Two people are standing behind George.
  • The pilot is standing between those two air hostesses.
  • The coat is next to the backpack.
  • The bakery is opposite my father’s restaurant.
  • They hung a clock over the sofa.
  • The mountain boots are under the bed.

Use

Chúng ta sử dụng giới từ chỉ nơi chốn để thể hiện vị trí của sự vật theo địa điểm.

Summary

Giới từ chỉ nơi chốn [Prepositions of place] được sử dụng để định vị một sự kiện ở vị trí thực tế của nó.

Được sử dụng phổ biến nhất là: under, next to, above, behind, between, over, opposite, below, in front of, near

Ví dụ:
— “My chocolate is under the table.” = Chúng ta sử dụng under để xác định vị trí (chocolate).

Xin hãy xem lại nội dung trong mục [Form]. Hãy xem ví dụ [Example] để thấy việc sử dụng nó trong ngữ cảnh của câu.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.