Unit 8.1

Câu hỏi với Like

Introduction

Like như một động từ được sử dụng để diễn tả những điều chúng ta thích và tận hưởng.

Like cũng có thể được sử dụng như một giới từ để đặt câu hỏi.

Form

Từ like có thể được sử dụng theo những cách khác nhau để hình thành câu hỏi.

Example

Sở thích

 • What do you like doing in the house?
 • What does your mother like doing in her spare time?

Tính cách hay đặc điểm của một cái gì đó

 • What is the microwave like?
 • What was the building like?

Ngoại hình

 • What is Peter like?
 • What does the detached house look like?
 • Who does she look like?

Sự ưa thích

 • What would you like to do this Thursday?
 • What would you like to eat?

Use

Chúng ta sử dụng like để đặt câu hỏi về:

 • Sở thích;
 • Tính cách hay đặc điểm của một cái gì đó;
 • Ngoại hình (với động từ to look);
 • Sự ưa thích.

Summary

Like được sử dụng để đặt câu hỏi về sở thích, tính cách hoặc đặc điểm của một cái gì đó, ngoại hình (với động từ to look) và sự ưa thích.

Ví dụ:
— “What does the guest room look like?” = Like được sử dụng để hỏi về sự xuất hiện của căn phòng.

Xin hãy xem lại nội dung trong mục [Form]. Hãy xem ví dụ [Example] để thấy việc sử dụng nó trong ngữ cảnh của câu.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.License