Unit 2.1

Tương lai đơn ở thể phủ định

Advertising

Introduction

Tương lai [future] là thì dùng để diễn tả các sự kiện trong tương lai. Chúng ta sử dụng cấu trúc tương lai đơn [future simple] để giới thiệu dự đoán, niềm tin hoặc dự định về tương lai.

Khi được thể hiện dưới thể phủ định [negative], động từ bác bỏ/ phủ định một cái gì đó về chủ ngữ.

Form

Tương lai đơn ở thể phủ định của nó có cấu trúc:
Subject + will + not + verb + …

Subject will + not Verb
I/You/He/She/It will not work
We/You/They will not work

Phiên bản rút gọn của thể phủ định là:: I’ll not/I won’t – you’ll not/you won’t – he’ll not/he won’t…

Example

Lời hứa

 • I won’t go there, I promise!
 • She promises she won’t wear a bikini.
 • We won’t tell you if he shows up.

Quyết định tự phát

 • I’m not cold, I won’t put my gloves on.
 • Sure, he won’t come tonight.
 • No worries, they won’t call you back!

Hy vọng / ý kiến / dự đoán

 • I hope you won’t leave soon.
 • I think she won’t pay with cash.
 • In my opinion, they won’t buy this business.

Use

Chúng ta sử dụng thì tương lai đơn ở thể phủ định của nó để:

 1. Nói ra một lời hứa;
 2. Ra quyết định tự phát;
 3. Thể hiện hy vọng, ý kiến hoặc dự đoán.

Summary

Chúng ta sử dụng thì tương lai đơn [future simple], ở thể phủ định [negative], để bác bỏ/ phủ định dự đoán, niềm tin hoặc ý định về tương lai.

Khi chúng ta sử dụng thì tương lai đơn ở thể phủ định của nó, chúng ta bắt đầu với chủ ngữ theo sau là will not và động từ nguyên mẫu.

Ví dụ:
— “We will not work on important projects next month.” = Đây là câu phủ định thì tương lai đơn [future simple negative], vì vậy chúng ta sử dụng will not trước động từ nguyên mẫu work (will not work).
♦ “We don’t work on important projects.” = Đây là câu phủ định thì hiện tại đơn [present simple negative], vì vậy chúng ta sử dụng do not theo sau là động từ nguyên mẫu work (work).

Hãy xem lại nội dung trong mục [Form]. Hãy xem ví dụ [Example] để thấy việc sử dụng nó trong ngữ cảnh của câu.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License