Lời giới thiệu

This book is the Grammar part of the A2 level of the practical guide for learning English as a second language. It forms a part of book series Books for languages. It is fully written in Vietnamese and it serves as a base for the adaptation to different mother tongues. Starting from an integrated curriculum of languages, we offer an eclectic system with a distribution of contents based on the need of learning objects.


Cuốn sách này là phần Ngữ pháp ở cấp độ A2 của hướng dẫn thực tế để học tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai. Nó là một phần của bộ sách Books for languages. Nó được viết hoàn toàn bằng tiếng Việt và là cơ sở cho sự thích nghi với các ngôn ngữ mẹ đẻ khác nhau. Bắt đầu từ một chương trình giảng dạy tích hợp các ngôn ngữ, chúng tôi cung cấp một hệ thống nội dung học tiếng Anh toàn diện dựa trên nhu cầu của người học.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License