Unit 11.2

Câu hỏi với Shall…?

Advertising

Introduction

Shall là một động từ khiếm khuyết được sử dụng ở dạng câu hỏi để yêu cầu hướng dẫn hoặc tạo ra các yêu cầu theo cách lịch sự.

Form

Chúng ta hình thành các câu hỏi sử dụng shall bằng cách sử dụng cấu trúc này:
Shall + subject* + verb + …?

* Nó chỉ được sử dụng ở ngôi thứ nhất số ít và số nhiều.

Example

Hỏi hướng dẫn

 • My guests are vegetarians, what shall I cook?
 • I’m allergic to onion so what shall I do if I accidentally eat some?
 • What shall we do if the baby doesn’t drink the milk?

Góp ý kiến

 • Shall I ask for the bill now?
 • Shall I book a table?
 • Shall we go to an Italian restaurant?

Cung cấp dịch vụ

 • Shall I bring you an aperitif?
 • Shall I bring you a glass?
 • Shall we do it for you?

Use

Chúng ta sử dụng shall ở ngôi thứ nhất số ít và số nhiều để đặt câu hỏi hoặc đưa ra yêu cầu một cách lịch sự hơn. Chúng ta cũng có thể sử dụng nó để:

 • Hỏi hướng dẫn
 • Góp ý kiến
 • Cung cấp dịch vụ

Summary

Động từ khiếm khuyết shall [modal verb shall] sẽ được sử dụng để yêu cầu hướng dẫn, gợi ý và dịch vụ. Khi chúng ta sử dụng nó, chúng ta bắt đầu bằng shall theo sau chủ ngữ và một động từ (câu kết thúc bằng dấu chấm hỏi).

Ví dụ:
— “Shall we help them?” = Shall được coi là trang trọng hơn và nó không được sử dụng phổ biến.
♦ “Will we help them?” = Will ít trang trọng và nó được sử dụng phổ biến hơn.

LƯU Ý: Willshall có cùng nghĩa, nhưng shall chỉ được sử dụng ở ngôi thứ nhất số ít và số nhiều.

Hãy xem lại nội dung trong mục [Form]. Hãy xem ví dụ [Example] để thấy việc sử dụng nó trong ngữ cảnh của câu.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License