Unit 7.1

Đại từ bất định: Something và Nothing

Advertising

Introduction

Đại từ [Pronouns] là những từ được sử dụng để tránh sự lặp lại của một danh từ.

Đại từ bất định [Indefinite pronouns] không đề cập đến bất kỳ người, vật hoặc số lượng cụ thể.

Something đề cập đến các đối tượng với số lượng không xác định trong khi nothing đề cập đến các đối tượng vắng mặt.

Form

Something có thể được sử dụng như chủ đề hoặc đối tượng của một câu hoặc câu hỏi. Chúng tôi sử dụng nó trong các câu đơn, mang nghĩa tích cực.

Cấu trúc là:
Verb/auxiliary verb + something + …
Something + verb/auxiliary verb + …

Nothing có thể được sử dụng làm chủ đề hoặc đối tượng của câu hoặc câu hỏi. Chúng ta không thể sử dụng nó với các câu phủ định, vì nó đã có nghĩa tiêu cực.

Cấu trúc là:
Verb/auxiliary verb + nothing + …
Nothing + verb + …

Example

Something

  • I need something to clean the microwave.
  • Something smells terrible in the kitchen.

Nothing

  • There is nothing in the dishwasher.
  • Right now, nothing is in a good state.

Use

Chúng ta sử dụng đại từ bất định không để chỉ bất kỳ người, vật hoặc số lượng cụ thể:

  • Something bày tỏ một điều không xác định;
  • Nothing đề cập đến không có đối tượng nào hết.

Summary

Đại từ bất định [Indefinite pronouns] không để chỉ bất kỳ người, vật hoặc số lượng cụ thể.

Đại từ bất định something được sử dụng để mô tả một điều không xác định hoặc một số lượng không xác định của sự vật. Đại từ bất định định something được đặt trước hoặc sau một động từ hoặc trợ động từ.

Đại từ bất định nothing được sử dụng để mô tả không có đối tượng duy nhất. Đại từ bất định nothing được đặt trước hoặc sau động từ hoặc sau trợ động từ.

Ví dụ:
— “There is something in the fridge.” = Something được sử dụng để chỉ sự tồn tại của một đối tượng hoặc một số đối tượng.
— “There is nothing in the fridge.” = Nothing được sử dụng để chỉ sự vắng mặt của bất kỳ đối tượng nào đó.

Xin hãy xem lại nội dung trong mục [Form]. Hãy xem ví dụ [Example] để thấy việc sử dụng nó trong ngữ cảnh của câu.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License