Unit 7.1

Qeyri-Müəyyən Əvəzliklər: Bir şey və Heç bir şey

Introduction

Əvəzliklər [pronouns] ismin təkrarlanmaması üçün istifadə olunan sözlərdir.

Qeyri-müəyyən əvəzliklər [indefinite pronouns] heç bir konkret şəxsə, şeyə və ya miqdara aid deyildir.

Bir şey [something] təyin edilməmiş miqdarda obyektlərə aiddir, halbuki heç bir şey [nothing] yox olan obyektlərə aiddir.

Form

Bir şey [something] cümlənin və ya sualın mövzusu və ya obyekti kimi istifadə edilə bilər. Biz onu tək, müsbət cümlələrdə istifadə edirik.

Quruluşlar bunlardır:
Verb/auxiliary verb + something + …
Something + verb/auxiliary verb + …

Heç bir şey [nothing] cümlənin və ya sualın mövzusu və ya obyekti kimi istifadə edilə bilər. Biz onu inkar cümlələrdə istifadə edə bilmərik, çünki onsuz da mənfi bir məna daşıyır.

Verb/auxiliary verb + nothing + …
Nothing + verb + …

Example

Bir şey

  • I need something to clean the microwave.
  • Something smells terrible in the kitchen.

Heç bir şey

  • There is nothing in the dishwasher.
  • Right now, nothing is in a good state.

Use

Müəyyən bir şəxsə, bir şeyə və ya bir miqdara istinad etməmək üçün qeyri-müəyyən əvəzliklərdən [indefinite pronouns] istifadə edirik:

  • Bir şey [something] təyin olunmamış bir şeyi ifadə edir;
  • Heç bir şey [nothing] tək bir obyektə aid deyil.

Summary

Qeyri-müəyyən əvəzliklər [indefinite pronouns] heç bir konkret şəxsə, şeyə və ya miqdara aid deyildir.

Qeyri-müəyyən əvəzlik bir şey [something], təyin olunmamış bir şeyi və ya qeyri-müəyyən miqdarda şeyləri təsvir etmək üçün istifadə olunur. Qeyri-müəyyən əvəzlik bir şey [something], bir feldən və ya köməkçi feldən əvvəl və ya sonra qoyulur.

Qeyri-müəyyən əvəzlik heç bir şey [nothing], heç bir obyekti təsvir etmək üçün istifadə olunmur. Qeyri-müəyyən əvəzlik heç bir şey [nothing], bir feldən əvvəl və ya sonra və yaxud köməkçi feldən sonra qoyulur.

Misal üçün:
— “There is something in the fridge.” = Bir şey [something] bir obyektin və ya obyektlərin mövcudluğunu göstərmək üçün istifadə olunur.
— “There is nothing in the fridge.” = Heç bir şey [nothing] hər hansı bir obyektin olmadığını göstərmək üçün istifadə olunur.

More exercises

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.License