Unit 10.2

Ədat Felləri

Contributors

Introduction

Ədat felləri [prepositional verbs] bir cümlədə baş söz və fel birləşməsinin nəticəsindən ibarətdir.

Ədat fellərində [prepositional verbs] hər feldən sonra bir ədat gələ bilər.

Form

Ədat felləri [prepositional verbs] fellərdən  və ədatlardan ibarətdir. Onların həmişə bir obyekti var hansıki dərhal ədatdan sonra gəlir və ədat fel ilə obyekt arasında bağlayıcı rolununu oynayır (ümumiyyətlə isim və ya əvəzlik), o ədat fellərini keçid halına gətirir. Ədat fellər hissəcik hərəkət qaydasını qəbul etmir.

Ədat ifadələri bu quruluşa malikdir:
… + verb + preposition + object + …

Fellərlə [verbs] ən çox istifadə edilən ədatlar [prepositions] bunlardır: about, at, for, from, in, of, on, with

Ədat fellərinin [prepositional verbs] nümunələri bunlardır: agree with, beg for, believe in, laugh atlisten to, look at, remind of, wait forworry about

Example

  • She is knocking at the door of the post office.
  • They aren’t laughing at me.
  • I have to send him a fax. Could you remind me of that later?

Use

Ədat feli bütöv olaraq ayrı-ayrılıqda iki fərqli hissəyə uyğun olmayan bir mənaya sahib ola bilər.

Summary

Ədat felləri [prepositional verbs] hər feldən sonra bir ədat tərəfindən izlənir, sonra isə  isim və ya əvəzlik izləyir.

Fellərlə [verbs] ən çox istifadə edilən ədatlar [prepositions] bunlardır: about, at, for, from, in, of, on, with

Ədat fellərinin [prepositional verbs] nümunələri bunlardır: agree with, believe in, look at, remind of, wait forworry about

Misal üçün:
— “He waits for their answer every day.” / He waits their answer every day.” / He waits their answer for every day.”

QEYD: Bəzi zərflər də ədat kimi istifadə edilə bilər. Sözügedən fərq sözlüklərdə tapıla bilər.

Let’s revise this content within the {Form} section. Take a look at the {Example} section that shows its use within a context.

More exercises

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.License