Unit 8.2

Bir və Birlər

Contributors

Introduction

 

Bir [one] və birlər [ones] təkrarlanmamaq üçün istifadə olunan sözləri əvəz edirlər.

Form

Bir [one] və birlər [ones] istifadə etdikdə aşağıdakı strukturları tətbiq edirik:

  • Bir [one] : tək sayılan isimlər üçün.
  • Birlər [ones] : cəm saylı isimlər üçün.

Bunları sayılmayan isimlərlə istifadə etmirik.

Example

Bir

  • I would like a waffle. Just a small one with some cream and berries.
  • This novel is more important in literature than that one.
  • They have a new camera, it’s the dark coloured one I saw in the newspaper.

Birlər

  • I really like these drawings, the ones which Peter drew.
  • He needs new photos of her. The ones that I took are too bright
  • They saw new paintings of Joanna, the ones which are at the exhibition.

Use

Lazımsız sözləri təkrarlamamaq üçün bir [one] və birlər [ones]  istifadə edirik (tək və ya cəm sayılan isim [countable noun]).

Summary

Təkrarlanmamaq üçün bir [one] və birlər [ones] istifadə edirik.

  • Bir [one] tək saylı isim əvəzinə istifadə olunur.
  • Birlər [ones] cəm saylı isim əvəzinə istifadə olunur.

Misal üçün:
— “There is a phone on the table. The black one is mine.” = Phone is a singular countable noun.
— “There are 3 phones on the table. The black ones are mine.” = Phones is a plural countable noun.

Let’s revise this content within the {Form} section. Take a look at the {Example} section that shows its use within a context.

More exercises

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.License