Unit 5.1

Aktiv və Pasif Sifətlər

Contributors

Introduction

Sifətlər [adjectives] bir insanı və ya bir şeyi dəyişdirmək və ya təsvir etmək üçün bir cümlə daxilində iki fərqli vəziyyətdə yerləşdirilə bilən təyinedicilərdir.

Sifətlər aktiv [active] və ya passiv [passive] səslə istifadə edilə bilər.

Form

Aktiv [active] və passiv sifətlər [passive adjectives] aşağıdakı kimi yaradıla bilər:

  • Aktiv sifətlər [active adjectives],  ing- şəkilçisi ilə.
  • Pasif sifətlər [passive adjectives], ed- şəkilçisi ilə.

Example

Aktiv sifətlər

  • Her answer was amazing!
  • The film is so boring!
  • They found the topic very interesting.

Pasif sifətlər

  • We were amazed by her answer.
  • I don’t like this film, I’m bored.
  • They were interested in the topic.

Use

Birinin və ya bir şeyin müəyyən bir təsirə səbəb olduğunu ifadə etmək üçün aktiv sifətlərdən [active adjectives] istifadə edirik.

Birinin və ya bir şeyin bir hiss və ya duyğu yaşadığını ifadə etmək üçün passiv sifətlərdən [passive adjectives] istifadə edirik.

Summary

Sifətlər ya aktiv [active], ya da passiv [passive] səs olmaqla mənada əhəmiyyətli fərq verərək istifadə edilə bilər.

  • Aktiv sifətlər [active adjectives],  ing- şəkilçisi, müəyyən bir hadisə və ya təsirə səbəb olan bir şeyin və ya birinin fikrini ifadə etmək.
  • Pasif sifətlər [passive adjectives], ed- şəkilçisi, müəyyən bir hadisə və ya təsiri yaşayan bir şeyin və ya birinin fikrini ifadə etmək.

Misal üçün:
— “This class was boring!” = Aktiv səsi istifadə edirik, çünki darıxdırıcı [boring] vəziyyətə səbəb olan sinifdir.
— “I was bored during the lesson.” = Passiv səsdən istifadə edirik, çünki subyekt (mən) hərəkəti yaşayan və cansıxıcı olur [gets bored].

More exercises

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.License