Unit 7.1

Must: Öhdəlik Üsulları

Introduction

Modal fel [modal verb], özü-özlüyündə heç bir mənası olmayan, ancaq əsas feli dəyişdirir, mənasını dəyişdirən və hərəkət haqqında daha çox təfərrüat verən köməkçi (köməkçi) fel növüdür.

Vaciblik [must], müəyyənlik ifadə etmək üçün istifadə olunan köməkçi modal fel növüdür,  zərurət və ya güclü öhdəlik kənardan gəlmir, bu şəxsi fikirdir. O həm də qadağanı mənfi formada da ifadə edir.

Form

Vaciblik [must] üç formada ifadə oluna bilər və üçüncü şəxs üçün də dəyişmir.

Affirmative

Onun təsdiqləyici [affirmative] formasının quruluşu:
Subject + must + verb + …

Subject must Verb
I/You must work
He/She/It must work
We/You/They must work

Negative

Onun inkar [negative] formasının quruluşu:
Subject + must not + verb + …

Subject must + not Verb
I/You must not work
He/She/It must not work
We/You/They must not work

İnkar formasında isə vacib deyil [mustn’t] qısa şəkildə belə işlənir.

Interrogative

Onun sual [interrogative] formasının quruluşu:
Must + subject + verb + …?

Must Subject Verb Question
Mark
Must I/you work ?
Must he/she/it work ?
Must we/you/they work ?

Example

Şübhə/məqbul şəkildə gözlənilir

 • It must be her dog. The collar says her name.
 • This house must be in a good state! They renovated it last year.
 • Must they be rich? They live in a luxury flat in the city centre.

Güclü öhdəlik

 • must search for a new house, my contract ends soon.
 • She must clean the kids’ clothes, they got very dirty at the park.
 • Must we be on time?

Zərurət

 • must buy a new bunch of flowers.
 • He must search for a student flat.
 • Must they chop the olive trees down?

Qadağa (inkar)

 • You must not give your address on online forums!
 • He must not surf the internet while working!
 • You mustn’t smoke in this restaurant.

Use

Biz vacibliyi [must] aşağıdakı hallarda istifadə edirik:

 • Bir şeyə əminik, bir şeyin gözlənilən olması (təsdiq);
 • Güclü bir öhdəlik var (təsdiq, sual);
 • Bir şey lazımdır (təsdiq, sual);
 • Qadağa (inkar).

Summary

Modal fel vaciblik [modal verb must] əminlik, kənardan gəlməyən güclü öhdəlik, zərurət və qadağa ifadə edir. Fərqli formalarında istifadə edə bilərik (üçüncü şəxsin təkliyində dəyişmir):

Fərqli formalarda istifadə edə bilərik:

 • Təsdiq [affirmative]: Biz mövzuya  vaciblik [must] və fel izləyərək başlayırıq.
 • İnkar [negative]: Biz mövzuya  vacib deyil [mustn’t] və fel izləyərək başlayırıq.
 • Sual [interrogative]: Biz mövzuya vaciblik [must] ilə sual verdikdən sonra başlayırıq (cümlə sual işarəsi ilə bitir).

Misal üçün:
— Təsdiq: “I must visit my parents soon.” = Mövzu öhdəlik hiss edir.
— İnkar: “You must not try drugs.” = Bu qadağanı ifadə edir.
— Sual: “Must I do it now?” = Mövzu, o anda bunu etməli olub olmadığını soruşur.

More exercises

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.License