Unit 10.1

Müqayisəli Maddələr: Kimi … kimi

Advertising

Introduction

Müqayisələr sifətlərlə [adjectives] və zərflərlə [adverbs] bəzi şeyləri müqayisə [compare] edir, insanları və ya hərəkətlərini, aralarındakı bərabərliklərini [equalities] və ya bərabərsizliklərini [inequalities] ifadə etmək [expressing] olar.

Müqayisəli bərabərlik [comparative of equality] (kimi … kimi [as…as] bənd) eyni məqsəd üçün istifadə olunur.

{A1 səviyyəsindəki sifətlərlə və zərflərlə müqayisələrə [coparisons with adjectives and adverbs] nəzər yetirin}

Form

Biz ümumiyyətlə müqayisəli bərabərliyin [comparative of equality] (kimi … kimi [as…as] bənd) üç formada quruluşu tapırıq.

Təsdiq formaları [affirmative forms]:
Subject + verb + as + adjective/adverb + as + object + …
Subject + verb + as + adjective/adverb + noun + as + object + …

İnkar formaları [negative forms]:
Subject + verb + not + as + adjective/adverb + as + object + …
Subject + verb + not + as + adjective/adverb + noun + as + object + …

Sual formaları [interrogative forms]:
Verb + subject + as + adjective/adverb + as + object + …?
Verb + subject + as + adjective/adverb + noun + as + object + …?

Example

Eyni şeylərdən danışmaq (təsdiqləyicilər)

  • This box of biscuits is as big as mine.
  • This restaurant makes food as good as my mum’s.

Fərqli şeylərdən danışmaq (inkarcılar)

  • A kilo of potatoes is not as expensive as a kilo of steaks.
  • Her mountain boots are not as cheap as his backpack.

Bərabərlik/bərabərsizlik haqqında məlumat soruşmaq

  • Is this box of biscuits as big as mine?
  • Do I have champagne as cold as yours?

Use

Biz müqayisəli bərabərliyi [comparative of equality] (kimi … kimi [as…as] bənd) bu hallarda isitifadə edirik:

  • Eyni şeylərdən danışınmaq (təsdiq);
  • Fərqli şeylərdən danışmaq (inkar).
  • Fərqli şeylərin bərabərliyi/bərabərsizliyi haqqında məlumat soruşmaq (sual)

Summary

Müqayisəli bərabərlik [comparative of equality] (kimi … kimi [as…as] bənd) iki şeydə, insanlar və ya hərəkətlər arasındakı bərabərliyi və ya bərabərsizliyi vurğulamaq üçün istifadə olunur.

(kimi … kimi [as…as] bənd müxtəlif formaların yaradılması üçün ümumi qaydalara əməl edir (təsdiq, inkar və sual). Kimi … kimi [as…as] bəndin özlüyündə, biz birinci kimi [as] ilə başlayırıq, sonra bir sifət və ya bir zərflə dəvam edirik, daha sonra isə digər kimi [as] və obyektlə dəvam edirik. Sifət və ya zərfdən sonra isim də yerləşdirə bilərik.

Misal üçün:
Təsdiq [affirmative]: “My doll is as lovely as yours.”
İnkar [negative]: “My doll is not as lovely as yours.”
Sual [interrogative]: “Is my doll as lovely as yours?

Let’s revise this content within the {Form} section. Take a look at the {Example} section that shows its use within a context.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License