Unit 10.1

Müqayisəli Maddələr: Kimi … kimi

Introduction

Müqayisələr sifətlərlə [adjectives] və zərflərlə [adverbs] bəzi şeyləri müqayisə [compare] edir, insanları və ya hərəkətlərini, aralarındakı bərabərliklərini [equalities] və ya bərabərsizliklərini [inequalities] ifadə etmək [expressing] olar.

Müqayisəli bərabərlik [comparative of equality] (kimi … kimi [as…as] bənd) eyni məqsəd üçün istifadə olunur.

{A1 səviyyəsindəki sifətlərlə və zərflərlə müqayisələrə [coparisons with adjectives and adverbs] nəzər yetirin}

Form

Biz ümumiyyətlə müqayisəli bərabərliyin [comparative of equality] (kimi … kimi [as…as] bənd) üç formada quruluşu tapırıq.

Təsdiq formaları [affirmative forms]:
Subject + verb + as + adjective/adverb + as + object + …
Subject + verb + as + adjective/adverb + noun + as + object + …

İnkar formaları [negative forms]:
Subject + verb + not + as + adjective/adverb + as + object + …
Subject + verb + not + as + adjective/adverb + noun + as + object + …

Sual formaları [interrogative forms]:
Verb + subject + as + adjective/adverb + as + object + …?
Verb + subject + as + adjective/adverb + noun + as + object + …?

Example

Eyni şeylərdən danışmaq (təsdiqləyicilər)

  • This box of biscuits is as big as mine.
  • This restaurant makes food as good as my mum’s.

Fərqli şeylərdən danışmaq (inkarcılar)

  • A kilo of potatoes is not as expensive as a kilo of steaks.
  • Her mountain boots are not as cheap as his backpack.

Bərabərlik/bərabərsizlik haqqında məlumat soruşmaq

  • Is this box of biscuits as big as mine?
  • Do I have champagne as cold as yours?

Use

Biz müqayisəli bərabərliyi [comparative of equality] (kimi … kimi [as…as] bənd) bu hallarda isitifadə edirik:

  • Eyni şeylərdən danışınmaq (təsdiq);
  • Fərqli şeylərdən danışmaq (inkar).
  • Fərqli şeylərin bərabərliyi/bərabərsizliyi haqqında məlumat soruşmaq (sual)

Summary

Müqayisəli bərabərlik [comparative of equality] (kimi … kimi [as…as] bənd) iki şeydə, insanlar və ya hərəkətlər arasındakı bərabərliyi və ya bərabərsizliyi vurğulamaq üçün istifadə olunur.

(kimi … kimi [as…as] bənd müxtəlif formaların yaradılması üçün ümumi qaydalara əməl edir (təsdiq, inkar və sual). Kimi … kimi [as…as] bəndin özlüyündə, biz birinci kimi [as] ilə başlayırıq, sonra bir sifət və ya bir zərflə dəvam edirik, daha sonra isə digər kimi [as] və obyektlə dəvam edirik. Sifət və ya zərfdən sonra isim də yerləşdirə bilərik.

Misal üçün:
Təsdiq [affirmative]: “My doll is as lovely as yours.”
İnkar [negative]: “My doll is not as lovely as yours.”
Sual [interrogative]: “Is my doll as lovely as yours?

Let’s revise this content within the {Form} section. Take a look at the {Example} section that shows its use within a context.

More exercises

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.License