Unit 10.1

Lyginamieji Sakiniai: As … as


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Aukštesniojo laipsnio būdvardžiai ir prieveiksmiai [comparative adjectives/adverbs] yra naudojami palyginti daiktus, žmones ar veiksmus, išreiškiant lygybes [equalities] ar nelygybes[inequalities] tarp jų.

Lygybės palyginimo [comparative of equality] as…as sakiniai naudojami tuo pačiu tikslu.

{Žiūtėti temą A1 lygyje Aukštesniojo laipsnio būdvardžai ir prieveiksmiai}.

Form

Šie lygybės palyginimo as…as sakiniai turi tris pagrindines fromas:

Teigiama forma

Subject + verb + as + adjective/adverb + as + object + …
Subject + verb + as + adjective/adverb + noun + as + object + …

Neigiama forma

Subject + verb + not + as + adjective/adverb + as + object + …
Subject + verb + not + as + adjective/adverb + noun + as + object + …

Klausiamoji forma

Verb + subject + as + adjective/adverb + as + object + …?
Verb + subject + as + adjective/adverb + noun + as + object + …?

Example

Identiški, tapatūs dalykai (teigiama forma)

  • This box of biscuits is as big as mine.
  • This restaurant makes food as good as my mum’s.

Skirtingi dalykai (neigiama forma)

  • A kilo of potatoes is not as expensive as a kilo of steaks.
  • Her mountain boots are not as cheap as his backpack.

Panašumai ir skirtumai (klausiamoji forma)

  • Is this box of biscuits as big as mine?
  • Do I have champagne as cold as yours?

Use

Naudojame lygybės palyginimo as…as sakinius kalbant apie:

  • Identiškus, tapačius dalykus (teigiama forma);
  • Skirtingus dalykus (neigiama forma);
  • Panašumus ir skirtumus (klausiamoji forma).

Summary

Lygybės palyginimo [comparative of equality] as…as sakiniai naudojami palyginti kelis daiktus, žmones ar veiksmus.

Šie sakiniai (teigiama, neigiama ir klausiamoji formos) sudaromi laikantis bendrųjų taisyklių. Tokiuose sakiniuose naudojame jungtuką as, kurį seka atitinkamas būdvardis ar prieveiksmis kartu su kitu jungtuku as ir objektu. Žinoma, vietoje būdvardžio ar prieveiksmio taip pat galime naudoti daiktavardį.

Pavyzdžiui:
— Teigiama forma [affirmative]: “My doll is as lovely as yours.”
— Neigima forma [negative]: “My doll is not as lovely as yours.”
— Klausiamoji forma [interrogative]: “Is my doll as lovely as yours?

Peržvelkime informaciją pateiktą {Form} dalyje. Žvilgtelkime į {Example} dalį, kurioje nurodyta, kaip ši mokomoji medžiaga naudojama kontekste.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License