Unit 3.1

Refleksyvūs Įvardžiai

Pronouns

Įvardžiai [pronouns] tai žodžiai, kurie padeda išvengti daiktavardžio kartojimosi sakiniuose {pasižiūrėkite Įvardžius, A1 Lygyje}.

Refleksyvūs įvardžiai [reflexive pronouns] vartojami pabrėžti sakinio subjektą.

Refleksiniai įvardžiai laikomi savybinių būdvardžių ir žodžio self (selves vartojamas daugiskaitoje) junginiais.

Subject PronounReflexive Pronoun
Imyself
Youyourself
Hehimself
Sheherself
Ititself*
Weourselves
Youyourselves
Theythemselves

*(objektas/gyvūnas)

  • I baked this cake myself(niekas man nepadėjo).
  • The businessman replied to the customer himself.
  • The employees shouldn’t blame themselves when clients don’t want to buy a product.

Refleksiniai įvardžiai yra naudojami, kalbant apie veiksmus, kurių tema ir sakinio objektas susijęs su tuo pačiu asmeniu ar daiktu. Kitaip tariant, asmuo, kuris įvykdė veiksmą yra taip pat asmuo, kuris yra paveiktas veiksmo ir jį patiria.

Refleksiniai įvardžiai [reflexive pronouns] vartojami pabrėžti sakinio subjektą. Mes atskiriame juos numeriu (-self vienaskaitoje, -selves daugiskaitoje) ir gimine.

Jie yra: myselfyourself, himself, herself, itself, ourselves, yourselves ir themselves.

Pavyzdžiui:
— “I have to prepare myself for the shopping centre.” = Myself nurodo subjektą (I).
♦ “I have to prepare my clothes and hair for the shopping centre.” = My nurodo objektą (clothes).

Peržvelkime informaciją pateiktą {Form} skyriuje. Žvilgtelėkite į {Example} skyrių, kuriame nurodyta, kaip tai vartojama sakiniuose.

License

English Grammar A2 Level for Lithuanian speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book