უკუქცევითი ნაცვალსახელები


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

ნაცვალსახელები [pronouns] არის სიტყვები, რომლებიც გამოიყენება არსებითი სახელის განმეორების თავიდან ასაცილებლად {იხილეთ პირის ნაცვალსახელები, A1 დონე}.

უკუქცევითი ნაცვალსახელები [refrexive pronouns] გამოიყენება წინადადებაში სუბიექტის ხაზგასასმელად.

Form

უკუქცევითი ნაცვალსახელები შეიძლება ჩაითვალოს კუთვნილებითი ზედსართავისა და სტყვის self კომბინაციად (selves მრავლობითისთვის).

Subject Pronoun Reflexive Pronoun
I myself
You yourself
He himself
She herself
It itself*
We ourselves
You yourselves
They themselves

*(საგანი/ცხოველი)

Example

  • I baked this cake myself (nobody helped me).
  • The businessman replied to the customer himself.
  • The employees shouldn’t blame themselves when clients don’t want to buy a product.

Use

უკუქცევითი ნაცვალსახელები, როგორც წესი, გამოიყენება ისეთი მოქმედებების გამოსახატავად, სადაც სუბიექტი და ობიექტი ერთსა და იმავე საგანს ან პიროვნებას. სხვა სიტყვებით, პიროვნება, რომელიც ასრულებს მოქმედებას და პიროვნება, რომელზეც გადადის მოქმედება, ერთი და იგივეა.

Summary

უკუქცევითი ნაცვალსახელები [refrexive pronouns] გამოიყენება წინადადებაში სუბიექტის ხაზგასასმელად.  ჩვენ ვასხვავებთ მათ რიცხვის  (-self მხოლობითში, -selves მრავლობითში) და სქესის მიხედვით.

ესენია: myself, yourself, himself, herself, itself, ourselves, yourselves და themselves.

მაგალითად:
— “I have to prepare myself for the shopping centre.” = Myself მიემართება სუბიექტს [subject] (I).
♦ “I have to prepare my clothes and hair for the shopping centre.” = My მიემართება ობიექტს [object] (clothes).

მოდი, გავიმეოროთ ეს მასალა ფორმირების [Form] განყოფილებასთან ერთად. გადახედეთ მაგალითების [Example] განყოფილებას, რომელიც გვიჩვენებს ნასწავლის გამოყენებას კონტექსტში.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License