ზედსართავებისა და წინდებულების ძირითადი კომბინაციები

Introduction

წინდებულები [Prepositions] არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რადგან ისინი გვაწვდიან დამატებით დეტალებს წინადადების შესახებ.

ზმნიზედები [Adverbs] არის მსაზღვრელები, რომლებიც შესაძლოა განთავსდეს წინადადებაში ორ სხვადასხვა პოზიციაზე და განსაზღვროს ადამიანი ან საგანი. ზედსართავები გამოიყენება მხოლოდ კონკრეტულ წინდებულებთან [prepositions].

Form

ძირითადი წინდებულები, რომლებიც მოსდევენ კონკრეტულ ზედსართავებს, შემდეგია: at, for, of, to and in.

მაგალითები, სადაც ზედსართავები წინ უსწრებს წინდებულებს წინადადებაში, შემდეგია:

 • Angry, bad, brilliant, good, lucky, present, slow, terrible… + at + …
 • Famous, grateful, known, prepared, responsible, sorry… + for + …
 • Afraid, ashamed, aware, bad, difficult, full, jealous, made, proud, scared, tired… + of + …
 • Addicted, connected, engaged, friendly, grateful, limited, married, polite… + to + …
 • Dressed, interested, involved, skilled… + in + …

Example

At

 • The audience is angry at the musician.
 • She is good at drawing.
 • All students should be present at the theatre play, it’s compulsory.

For

 • I am very sorry for your loss.
 • Smoking is extremely bad for you.
 • The novel was too difficult for his class.

Of

 • The director is very proud of his movie.
 • Jason was ashamed of his behavior.
 • She is full of energy.

To

 • I think I’m a bit addicted to music.
 • He doesn’t feel connected to his country at all.
 • My sister is married to an English photographer.

In

 • I’m interested in modern art.
 • She is involved in promoting modern music.
 • They both are skilled in chemistry and mathematics.

Use

ზოგიერთი წინდებული შეიძლება მოსდევდეს ზედსართავს, რათა გამოხატოს რამე, თუმცა ამ წინადადების ჩამოყალიბების გრამატიკული წესები არ არსებობს.

Summary

წინდებულები [Prepositions] არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რადგან ისინი გვაწვდიან დამატებით დეტალებს წინადადების შესახებ. ჩვენ ვიყენებთ ზედსართავებს [adjectives] მხოლოდ კონკრეტულ წინდებულებთან, თუმცა წინადადების ჩამოყალიბების გრამატიკული წესები არ არსებობს, ამიტომ ისინი უნდა დავიზეპიროთ.

 • Angry, bad, brilliant, good, lucky, present, slow, terrible… + at + …
 • Famousknown, prepared, responsible, sorry… + for + …
 • Bad, difficult, full, jealous, madescared, tired… + of + …
 • Addicted, connected, friendlylimitedpolite… + to + …
 • Dressed, interested, involved, skilled… + in + …

მაგალითად:
— “She is good at being a good friend.”
— “I am responsible for the adverts.”

მოდი, გავიმეოროთ ეს მასალა ფორმირების [Form] განყოფილებასთან ერთად. გადახედეთ მაგალითების [Example] განყოფილებას, რომელიც გვიჩვენებს ნასწავლის გამოყენებას კონტექსტში.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.